subjugate in Dutch

Pronunciation
ww. onder het juk brengen; (aan zich) onderwerpen

Example Sentences

Furthermore, I am categorically opposed to any attempt to subjugate any section of humanity to the supposed benefit of another.
Ik verzet me dan ook categorisch tegen elke poging om een deel van de mensheid te onderwerpen aan het vermeende voordeel van het andere deel.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Like every other anti-democratic regime, the Taliban based their power on subjugating women and going back to their roots.
Zoals alle andere ondemocratische regimes grondvestten ook de Taliban hun macht op de onderwerping van de vrouw en de terugkeer tot de oorsprong.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That way the big parties in the big countries could subjugate the small parties in the small countries.
Op die manier kunnen de grote partijen in de grote landen de kleine partijen in de kleine landen in hun greep krijgen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Everything else should be subjugated to it.
Alles dient daaraan ondergeschikt te worden gemaakt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A subjugated Europe has never been willing or able to stand up to the aggressiveness of the victors at Yalta.
Het onderworpen Europa heeft zich nooit willen of kunnen verzetten tegen de agressiviteit van de overwinnaars van Yalta.
pronunciation pronunciation pronunciation err
You want to subjugate Moldova.
Jullie willen Moldavië knechten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Political systems can subjugate wills and extinguish individuality but they can never quench the desire to be free.
Politieke systemen kunnen de wil van mensen onderdrukken en de individualiteit doven, maar zij kunnen nooit de wens om vrij te zijn vernietigen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Russian authorities exerted pressure on opposition groups, tolerated electoral fraud and subjugated the media.
De Russische autoriteiten hebben pressie uitgeoefend op oppositiegroeperingen, verkiezingsfraude getolereerd en de media aan banden gelegd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This 'passerelle clause' is also subjugated to this greater role of the national parliaments.
Deze grotere rol van de nationale parlementen is ook van invloed op de "passerelle-clausule”.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Europe as a collective must not subjugate itself to the Member States.
Al met al mag Europa het veld ook niet aan de lidstaten overlaten.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com