towards in Dutch

Pronunciation
vz. naar, naar..... toe

Example Sentences

She turned towards me, a broad smile parting her lips and once again she became the flirty girl that had stolen my heart just a few short weeks ago.
Ze draaide zich naar me om, een grote glimlach scheidde haar lippen, en ze was opnieuw het flirterige meisje dat een paar weken eerder mijn hart gestolen had.
pronunciation pronunciation pronunciation err
On these huge trucks were people, that were throwing something towards the crowd on the street.
Op deze reusachtige vrachtwagens waren mensen die iets naar de mensenmassa op straat gooiden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Meanwhile, the general focus of attention had passed exclusively to me, we spoke (my brother in the first place) about the failure of my relationship with Sandro and my anger towards all men.
Intussen stond ik in het midden van de belangstelling en praatten wij (voornamelijk mijn broer) over het eindigen van mijn relatie met Sandro en mijn woede tegenover alle mannen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
When you write them down, you will be able to work towards them.
Wanneer je ze neer schrijft zul je in staat zijn er naar toe kunnen werken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A swan is gliding toward the reeds.
Een zwaan glijdt richting het riet.
pronunciation pronunciation pronunciation err
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Are you tolerant towards ethnic minorities?
Bent u tolerant tegenover etnische minderheden?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Everybody took a hostile attitude toward illegal aliens.
Iedereen heeft nu een vijandige houding tegen clandestiene inwijkelingen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
German punctuation is pedantic, English punctuation is chaotic, and for Esperanto Dr. Zamenhof suggested we look towards our mother tongue as a guideline. Go figure!
De Duitse interpunctie is pedant, de Engelse is chaotisch, en voor Esperanto raadde dr. Zamenhof ons aan onze moedertaal als leidraad te gebruiken. Hoe dan?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Hundreds of buffaloes moved toward the lake.
Honderden stieren zijn naar het meer gegaan.
pronunciation pronunciation pronunciation err


© dictionarist.com