unintentional in Dutch

Pronunciation
bn. onopzettelijk, per vergissing

Example Sentences

This is not the first time we have seen oil slicks, whether intentional or unintentional.
Het is niet de eerste keer dat wij te maken krijgen met olielozingen, of die nu opzettelijk plaatsvinden of niet.
pronunciation pronunciation pronunciation err
With regard to the unintentional addition of remains from GM crops, the threshold should be as low as possible.
Wat betreft toevallige contaminatie met resten van genetisch gemodificeerde gewassen moet de drempelwaarde zo laag mogelijk zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Unintentional contamination will always occur.
Onbedoelde vervuiling zal altijd voorkomen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Finally, I would like to say a few words on unintentional occurrence and threshold values.
Ter afsluiting wil ik enkele woorden wijden aan onvoorziene aanwezigheid contaminatie en de drempelwaarden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Community law already contains regulations concerning the labelling of threshold values for unintentional occurrence.
De communautaire wetgeving bevat reeds regels betreffende de etikettering van drempelwaarden voor onvoorziene aanwezigheid.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The present text helps the Member States to make every effort to prevent unintentional transboundary movement of GMOs.
Voorzitter, met de voorliggende tekst kunnen de lidstaten zich volledig inspannen om onbedoeld grensoverschrijdend verkeer van GGO's te voorkomen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Will our next step be to pass legislation on cases involving the accidental release or the unintentional risks of GMOs?
En morgen, gaat het dan misschien over wetgeving betreffende de toevallige verspreiding of onbedoelde risico's van GGO's?
pronunciation pronunciation pronunciation err
   Mr President, reports before this Parliament seldom contain jokes, but there is some humour, if unintentional, in this one.
   – Mijnheer de Voorzitter, de verslagen in dit Parlement zijn maar zelden grappig, maar in dit verslag is toch echt sprake van enige - zij het onbedoelde - humor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I may make a mistake on the odd occasion, but in that case I assure you it is absolutely unintentional.
Het is natuurlijk mogelijk dat ik af en toe een fout bega, maar u kunt ervan op aan dat er dan geen opzet in het spel is.
pronunciation pronunciation pronunciation err
But regional policy can actually lead to unintentional distortions of competition.
Toch kan regionaal beleid zelf wel degelijk ook tot onbedoelde concurrentieverstoringen leiden.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com