weird in Dutch

Pronunciation
zn. Raar, gek, vreemd
bn. eigenaardig, vreemd, geheimzinnig, uit een andere wereld, onnatuurlijk; lot bepalend (verouderde term)

Example Sentences

She didn’t speak Spanish and her English was very weird – she had a funny French accent when she talked in English – but she was very nice.
Ze sprak geen Spaans en haar Engels was heel raar – ze had een grappig Frans accent wanneer ze Engels sprak – maar ze was heel aardig.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As you see, in Spain they eat very different things…and very weird ones if you’re from abroad!
Zoals jullie zien, eet men in Spanje vele verschillende dingen...en zeer vreemde dingen voor iemand uit het buitenland!
pronunciation pronunciation pronunciation err
Spain is a country full of delicious, weird dishes....which are especially very funny if you discover them with your friends or your family on your next holiday.
Spanje is een land vol met heerlijke, buitengewone gerechten...die vooral erg grappig zijn wanneer jullie ze met jullie vrienden of jullie familie op jullie volgende vakantie ontdekken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We’ve travelled to France and the United Kingdom a couple of times, but Stephen wanted to go to Spain and travel across this country, that seems a little mysterious to a lot of Americans, with its weird peculiarities, like flamenco or bullfights.
We zijn enkele keren naar Frankrijk en Engeland gereisd, maar Stephen wenste zich naar Spanje te gaan en dit land te doorkruisen, wat veel Amerikanen mysterieus lijkt, met zijn vreemde eigenaardigheden, zoals Flamenco en stiergevechten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Weird... I looked at the lists once more and then I saw it: I had received a scholarship for Germany.
Eigenaardig... Ik keek nog eens naar de lijst en toen zag ik het: Ik had een beurs ontvangen voor Duitsland.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Feels a bit weird having a king, whose IQ is half compared to yours.
Het voelt een beetje raar, dat je een koning hebt, wiens IQ de helft is als dat van jou.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He sometimes has a weird behaviour.
Soms gedraagt hij zich vreemd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
How weird!
Wat raar!
pronunciation pronunciation pronunciation err
I stepped on something weird.
Ik heb op iets raars gestapt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It was very weird.
Het was heel raar.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

uncanny: supernatural, awesome, ghostly, strange, eerie

dictionary extension
© dictionarist.com