accommodating in Polish

Pronunciation
a. uprzejmy, zgodny, wymagający: nie wymagający

Example Sentences

The boy soon accommodated himself to his new class.
Chłopiec szybko zadomowił się w nowej klasie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It will not be long before you accommodate yourself to the new circumstances.
Niedługo przystosujesz się do nowych warunków.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is especially important to accommodate framework conditions for small businesses and for innovation.
Szczególnie duże znaczenie ma przystosowanie warunków ramowych do potrzeb małych firm i innowacji.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have accommodated you throughout.
Uwzględnialiśmy państwa zdanie w treści całego sprawozdania.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would also like to express my thanks to colleagues from the Commission and the Czech Presidency for their accommodating and constructive approach.
Chciałabym również wyrazić moje uznanie koleżankom i kolegom z Komisji i czeskiej prezydencji za ich elastyczne i konstruktywne podejście.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I should like to thank our rapporteur, Horst Schnellhardt, for his excellent work in accommodating all our concerns and also for the excellent outcome of his discussions with the European Council.
Chciałabym podziękować naszemu sprawozdawcy, panu posłowi Horstowi Schnellhardtowi, za znakomitą pracę uwzględniającą wszystke nasze obawy i uwagi, a także za doskonały wynik rozmów, które przeprowadził z Radą Europejską.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I can assure you that the Commission will try its best to accommodate different points of view because it is working for the benefit of consumers and society.
Mogę państwa zapewnić, że Komisja dołoży wszelkich starań, żeby uwzględnić różne punkty widzenia, ponieważ pracuje dla dobra konsumentów i społeczeństwa.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Our laws and customs are changing progressively to accommodate Islamic Sharia law.
Nasze prawa i zwyczaje stopniowo się zmieniają, aby uwzględnić prawo islamskie - szariat.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I should add that the Union accommodates only a small fraction of the total number of Afghan refugees, most of whom are residing in neighbouring countries, primarily Iran and Pakistan.
Powinienem dodać, że Unia przyjmuje jedynie mały odsetek ogólnej liczby uchodźców afgańskich, z których większość rezyduje w krajach ościennych, głównie w Iranie i Pakistanie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Legislation can be adapted to accommodate them.
Aby im sprostać, możemy dostosować prawodawstwo.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

obliging; willing to do favors: helpful
helpful in bringing about a harmonious adaptation: kind, helpful, complaisant, accommodative, good-natured, obliging
dictionary extension
© dictionarist.com