aggregate in Polish

Pronunciation
n. agregat, suma, masa, ogół, całość, wypełniacz, zespół, kolektyw, ciało {przen.}, kruszywo
a. globalny, sumaryczny, ogólny
v. zbierać, połączyć, łączyć, skupiać się, wynieść, zebrać, wynosić

Example Sentences

We need comparable and more ambitious emission reduction targets for the group of developed countries, which in aggregate today offer less than 15% reduction as compared with 1990.
Potrzebujemy porównywalnych i ambitniejszych celów redukcji emisji dla grupy państw uprzemysłowionych, które obecnie wspólnie proponują mniej niż 15% redukcji w porównaniu do 1990 roku.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Our aggregated deficit in public finances now amounts to almost 7% of GDP - over three times more than last year.
Zagregowany deficyt sektora finansów publicznych osiągnął obecnie poziom niemal 7 % PKB, co stanowi trzykrotność tego deficytu z ubiegłego roku.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There is no aggregate consciousness that would suffer more distress than a single one.
Nie ma żadnej zbiorowej świadomości, która doświadcza większego cierpienia niż świadomość jednostki.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This data needs to be aggregated at national and regional level.
Dane te muszą być agregowane na szczeblu krajowym i regionalnym.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Secondly, the requirement to provide for the possibility of aggregating data at a broader regional level as well, given that the national level is sometimes of no significance.
Po drugie, wymóg, aby zapewnić możliwość agregowania danych również na szerszą regionalną skalę, biorąc pod uwagę, że szczebel krajowy niekiedy nie ma żadnego znaczenia.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In addition, the data should be aggregated at European level in such a way that no inferences can be made about individual companies and their business policies.
Ponadto dane te powinny być gromadzone na szczeblu europejskim w taki sposób, aby nie było możliwe wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat poszczególnych firm i ich polityki handlowej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have talked a lot about the transfer of aggregated data, so-called bulk data transfers.
Wiele mówiliśmy o przesyłaniu danych zagregowanych, tak zwanym masowym przesyłaniu danych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, the transfer of aggregate data is certainly going overboard.
Natomiast przesyłanie danych zagregowanych jest na pewno przesadą.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Colombian, Peruvian and Central American aggregated quantities account for less than 2% of European consumption.
Połączone ilości cukru kolumbijskiego, peruwiańskiego i środkowoamerykańskiego wynoszą mniej niż 2% europejskiego zużycia.
pronunciation pronunciation pronunciation err
To the banks, I say: we cannot give weight to your protestations while your aggregates are cloaked in secrecy and you stamp 'Confidential' on everything.
Co się tyczy banków, twierdzę: nie możemy przywiązywać wagi do waszych protestów, skoro wasze konkluzje ugrzęzły w pułapce niejawności i wszystko opatrujecie stemplem "poufne”.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

1. total: entire, complete, added, combined
2. entirety: whole, amount, totality, assemblage, body, gross, sum
3. gather: accumulate, amass, assemble, collect, total
4. add up to: amount to
dictionary extension
© dictionarist.com