appoint in Polish

Pronunciation
v. mianować kogoś, powołać, umawiać, desygnować, ustanawiać, wyznaczać, wybierać, wytypować, zarządzać że coś ma być zrobione, powoływać, umówić, ustanowić, wyznaczyć

Example Sentences

Every year the senate appointed two new Consuls to lead the country.
Co roku senat wyznaczał dwóch nowych Konsulów, aby rządzili krajem.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She was appointed chairperson.
Została powołana na przewodniczącą.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I've been appointed to help you.
Wyznaczono mnie do pomocy tobie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The government appointed a committee to investigate the accident.
Rząd wyznaczył komisję do zabadania wypadku.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The president appointed a new manager.
Prezes mianował nowego kierownika.
pronunciation pronunciation pronunciation err
At least one woman should be appointed to these.
Na takie stanowisko powinna zostać mianowana co najmniej jedna kobieta.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The people responsible for destroying the environment cannot at the same time be appointed to protect it.
Ludzi, odpowiedzialnych za niszczenie środowiska nie można obarczać zadaniem jego ochrony.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Each firm will have to appoint a transport manager to be responsible for the efficient running of the business as a whole.
Każda firma będzie musiała wyznaczyć zarządzającego transportem, który będzie odpowiedzialny za efektywne prowadzenie przedsiębiorstwa jako całości.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The ALDE's core amendment has been to appoint a European Patients Ombudsman.
Główną poprawką zgłoszoną przez ALDE było ustanowienie europejskiego rzecznika praw pacjentów.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Legal Affairs Committee was appointed to submit an opinion to the lead Committee on Economic and Monetary Affairs.
Komisja Prawna zobowiązana została do przedłożenia opinii komisji wiodącej, a mianowicie Komisji Gospodarczej i Monetarnej.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com