brave in Polish

Pronunciation
v. odważyć się
a. chrobry, odważny, dzielny, mężny, waleczny, gracki, awanturniczy

Example Sentences

A pair of strong horses trained for war, would pull a chariot carrying two brave soldiers.
Para silnych koni trenowanych do wojny ciągnęła rydwan niosący dwóch dzielnych żołnierzy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Father told me always to be brave and cheerful.
Ojciec powiedział mi abym zawsze był odważny i radosny.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A little bit earlier this evening, I received an extraordinarily gracious call from Senator McCain. Senator McCain fought long and hard in this campaign. And he's fought even longer and harder for the country that he loves. He has endured sacrifices for America that most of us cannot begin to imagine. We are better off for the service rendered by this brave and selfless leader.
Niedawno zechciał zadzwonić do mnie pan senator McCain. Senator McCain toczył długą i zaciętą walkę podczas tej kampanii, ale z jeszcze większym poświęceniem walczył dla dobra swej ukochanej ojczyzny. W służbie USA doznał poświęceń niewyobrażalnych dla większości z nas. Wszyscy czerpiemy korzyści dzięki poświęceniu tego dzielnego człowieka.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He was brave.
On był odważny.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom was brave.
Tom był odważny.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom was a brave soldier.
Tom był odważnym żołnierzem.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She kept blabbering about how her boyfriend is kind, compassionate, brave, and whatnot.
Nie przestawała paplać o tym jaki to jej chłopak jest życzliwy, współczujący, odważny i w ogóle.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The brave fireman rescued a boy from the burning house.
Dzielny strażak uratował chłopca z płonącego domu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
You are very brave.
Jesteś bardzo odważny.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In my opinion, an own-initiative should be a brave - sometimes even provocative - document, free of the old dogmas.
Moim zdaniem sprawozdanie z własnej inicjatywy powinno być odważnym - czasami nawet prowokującym - dokumentem, wolnym od starych dogmatów.
pronunciation pronunciation pronunciation err
© dictionarist.com