commission in Polish

Pronunciation
n. komisja, władza, patent oficerski, zlecenie, doprowadzenie, prowizja, komis, pełnomocnictwo, upełnomocnienie, popełnienie
v. zlecać, mianować, delegować, uzbrajać, zamawiać, zlecić, uzbroić, zamówić

Example Sentences

A commission!
Prowizja!
pronunciation pronunciation pronunciation err
The commission has promised to take action soon.
Komisja obiecała wkrótce podjąć działania.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I get a three percent commission on anything I sell.
Dostaję trzy procent prowizji od wszystkiego co sprzedaję.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Legislative and work programme of the Commission for 2007 (motions for resolutions tabled): see Minutes
Program legislacyjny i program prac Komisji na rok 2007 (złożone projekty rezolucji) : Patrz protokól
pronunciation pronunciation pronunciation err
The figure for payments in the Commission's preliminary draft was EUR 8.2 billion less than the ceiling in the Financial Perspective.
Kwota płatności, wymieniona we wstępnym projekcie Komisji była mniejsza o 8,2 mld euro, niż pułap, o którym mowa w perspektywie finansowej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Let me be very clear here: Parliament firmly favours a Community solution for the Galileo project and, in the overall context, awaits new proposals from the Commission.
Chcę tu powiedzieć bardzo wyraźnie: Parlament zdecydowanie popiera rozwiązania Wspólnoty w odniesieniu do projektu Galileo i, w ogólnym kontekście, oczekuje nowych projektów ze strony Komisji.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This proposal is designed to update four directives and four Commission decisions on the transport of dangerous goods by merging them in a single legislative act.
Projekt ten ma na celu aktualizację czterech dyrektyw i czterech decyzji Komisji w sprawie transportu towarów niebezpiecznych poprzez połączenie ich w pojedynczy akt prawny.
pronunciation pronunciation pronunciation err
(SL) It is appropriate ... how terrorism is defeated and in that respect I fully support Mr Frattini and the measures taken by the Commission.
(SL) Sposób, w jaki terroryzm jest zwalczany, jest odpowiedni i w tej kwestii w pełni popieram pana komisarza Frattiniego i środki powzięte przez Komisję.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In actual fact, the Commission should, in those cases, be able to take crisis measures within 24 hours.
Faktem jest, że w tego rodzaju przypadkach Komisja powinna móc uruchomić środki kryzysowe w ciągu 24 godzin.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commission is right to say that there are new and re-emerging threats to health, such as communicable diseases.
Komisja ma rację, twierdząc, że wciąż pojawiają się nowe zagrożenia dla zdrowia, inne z kolei powracają, jak na przykład choroby zakaźne.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com