compose in Polish

Pronunciation
v. składać {druk.}, tworzyć całość, układać, komponować, ułożyć

Example Sentences

The Korean vocabulary is composed of three components: native words, Sino-Korean words and loanwords.
Słownictwo koreańskie składa się z trzech grup: wyrazów rodzimych, sinokoreańskich oraz zapożyczonych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ammonia's molecule is composed of four atoms.
Cząsteczka amoniaku składa się z czterech atomów.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The USA is composed of 50 states.
USA złożone są z 50 stanów.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I therefore urge you to convene the leaders of Council, Commission and Parliament before this House rises in May to agree on how to compose Parliament and Commission with legal certainty.
W związku z tym nalegam, by przed zakończeniem sesji parlamentarnej w maju zwołał pan przywódców Rady, Komisji i Parlamentu w celu uzgodnienia prawnie pewnego sposobu utworzenia Parlamentu i Komisji.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I want a Commission composed of competent and committed Europeans, a Commission that is ready to take all its right of initiative.
Chcę, by Komisja była złożona z kompetentnych i zaangażowanych Europejczyków, by była gotowa do podejmowania przysługującej jej inicjatywy w działaniu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The European Parliament, which is composed of Members from 27 Member States, is an expression of democracy and cooperation.
Parlament Europejski, składający się z posłów 27 państw członkowskich, jest wyrazem demokracji i współpracy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Our Parliament is composed of Members directly elected by the citizens of Europe.
Nasz Parlament składa się z posłów wybranych bezpośrednio przez obywateli Europy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As you know, the EEAS will be composed in its starting phase of the three sources mentioned in the treaty, namely, the Commission, the Council General Secretariat and national diplomats.
Jak państwo wiecie, personel ESDZ będzie się początkowo rekrutować z trzech źródeł wymienionych w traktacie, tj. z Komisji, Sekretariatu Generalnego Rady i spośród dyplomatów krajowych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
And yes, Mr Busuttil, the Commission does monitor this very closely and the expert missions are composed also of experts from Member States.
I owszem, Panie Pośle Busuttil, Komisja ściśle monitoruje ich przebieg, a w skład misji ekspertów wchodzą również przedstawiciele państw członkowskich.
pronunciation pronunciation pronunciation err
For this initiative to be effective the organisers of a European citizens' initiative should gather into a citizens' committee composed of persons coming from different Member States.
Aby była skuteczna, organizatorzy europejskiej inicjatywy obywatelskiej powinni powoływać komitety obywatelskie, w których zasiadać będą z różnych państw członkowskich.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com