compound in Polish

Pronunciation
n. mieszanina, mieszanka, związek chemiczny, wyraz złożony, ogrodzony obręb domu
a. złożony, sprężony, rozwinięty, zespolony, dwuczłonowy, składany
v. składać, kombinować, ugoda: zawierać ugodę, przymknąć oczy, układać się z wierzycielami, złożyć

Example Sentences

Living in a lone-parent or jobless household further compounds the risk.
Życie z samotnym ojcem lub matką albo w rodzinie dotkniętej bezrobociem zwiększa to ryzyko.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Having a limited choice of effective compounds will only serve to increase resistance levels.
Ograniczony wybór efektywnych związków będzie jedynie sprzyjał zwiększaniu odporności.
pronunciation pronunciation pronunciation err
But we have actually managed to compound them in this place by passing regulation after regulation after regulation in the good times, not looking forward to when times might be slightly leaner.
Jednak tak naprawdę problemy te spotęgowaliśmy w tej Izbie przyjmując rozporządzenie za rozporządzeniem w czasach dobrej koniunktury i nie patrząc, co może się wydarzyć w czasach trudniejszych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is vital that the errors made at the start of and during the intervention by the United States' allies in Iraq are not now compounded by errors made on their exit.
Istotne jest, aby błędów popełnionych na początku i w trakcie interwencji sojuszników Stanów Zjednoczonych w Iraku nie powiększyć teraz błędami podczas ich wycofywania.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The closure of the Nokia plant in Bochum was indeed the latest in a string of events compounding unemployment in the region.
Zamknięcie fabryki Nokii w Bochum było faktycznie ostatnim z serii wydarzeń pogarszających sytuację w zakresie bezrobocia w regionie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
To call these missions embassies would compound the fear that the EU is seeking all the trappings of a sovereign state.
Nazywanie tych misji ambasadami zwiększyłoby obawy, że UE zależy na stworzeniu namiastek suwerennego państwa.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tobacco smoke is an environmental pollutant that contains over a hundred compounds that do harm to the health.
Dym tytoniowy to substancja zanieczyszczająca środowisko, która zawiera ponad sto szkodliwych dla zdrowia związków.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Their marginalised situation is compounded by their lack of awareness of their rights.
Marginalizację Romów pogłębia niedostateczna znajomość przez nich przysługujących im praw.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The exception to this, Greece, came about due to systemic errors compounded over time and kept hidden.
Wyjątkiem jest tutaj Grecja, ze względu na błędy systemowe popełniane przez wiele lat i starannie ukrywane.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The effects of the dramatic drop in the price of milk in 2009 were compounded by the EU's inability to react swiftly enough to the situation.
Skutki dramatycznego spadku ceny mleka w 2009 roku stały się jeszcze gorsze wskutek niezdolności UE do szybkiego zareagowania na sytuację.
pronunciation pronunciation pronunciation err

dictionary extension
© dictionarist.com