constituted in Polish

Pronunciation
v. stanowić, ukonstytuować, uformować, wyłaniać

Example Sentences

According to pernickety moderators, non-sentences constitute a mortal danger to Tatoeba.
Według małostkowych moderatorów, wszystko, co nie jest zdaniem, stanowi dla Tatoeba śmiertelne zagrożenie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
No matter what you desire of life, other people's aims, ambitions and activities constitute vital obstructions along your pathway.
Niezależnie czego oczekujesz od życia, cele, ambicje i działania innych ludzi stanowią główne przeszkody na twojej drodze.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It should be borne in mind in this connection that the prior grant of an authorisation, licence or concession should not constitute a defence in such circumstances.”
W związku z tym należy pamiętać, że w takich okolicznościach uprzednie udzielenie zezwolenia, licencji lub koncesji nie powinno stanowić podstawy zarzutu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In March 2008, the Commission opened proceedings to establish whether Visa Europe's MIF constitutes an infringement of Article 81.
W marcu 2008 r. Komisja wszczęła postępowanie w celu ustalenia, czy opłaty MIF w odniesieniu do Visa Europe stanowią naruszenie art.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, at the same time we reject China's view that any statement from the European Union regarding human rights in China constitutes impermissible interference in China's internal affairs.
Odrzucamy wszelako pogląd Chin, że jakakolwiek wypowiedź ze strony Unii Europejskiej dotycząca praw człowieka w Chinach stanowi niedopuszczalne mieszanie się w wewnętrzne sprawy tego państwa.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The European Parliament resolution calls on the UN and the International Criminal Court to investigate whether the Sudanese President's latest decision constitutes a war crime under international law.
Parlament Europejski w swojej rezolucji zwraca się do ONZ oraz Międzynarodowego Trybunału Karnego o zbadanie na ile ostatnia decyzja sudańskiego przywódcy nie wyczerpuje znamion zbrodni wojennej w świetle prawa międzynarodowego.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They are essential for the internal market to function properly and constitute a necessary economic and logistical network.
Mają zasadnicze znaczenie dla właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego stanowiącego niezbędną sieć ekonomiczną i logistyczną.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Cities therefore constitute a definite driving force for the economic growth of the whole of Europe, which makes them all the more important in a time of crisis.
Miasta generują ponad 70% podatku VAT w Europie. Stanowią one tym samym znaczną siłę napędową wzrostu gospodarczego całej Europy, co sprawia, że są szczególnie ważne w czasach kryzysu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
What constitutes a rural area has yet to be defined with any precision.
Pojęcie obszarów wiejskich nie zostało dotychczas dokładnie zdefiniowane.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As the rapporteur's statement was not correct, I think this constitutes a point of order.
Z uwagi na to, że stwierdzenie sprawozdawcy było błędne, uznaję, że jest to kwestia formalna.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

brought about or set up or accepted; especially long established: established, self-constituted, ingrained, recognised, official, planted, recognized, grooved, well-grooved, deep-rooted, deep-seated, legitimate, entrenched, implanted, self-established
dictionary extension
© dictionarist.com