create in Polish

Pronunciation
v. tworzyć, stwarzać, utworzyć, kreować, formować, ustanawiać, narobić, stworzyć, ustanowić

Example Sentences

I had the task of mixing all the paints she used when creating her beautiful paintings.
Miałem za zadanie mieszać wszystkie farby, których używała, tworząc swoje piękne malowidła.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would use a mortar and pestle to make the pigments that created the exciting colours my mother was famous for.
Używałem moździerza i tłuczka do robienia pigmentów, które tworzyły niezwykłe kolory, z których słynęła moja matka.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mother’s job was to create great paintings on the walls throughout the palace.
Praca matki polegała na tworzeniu wielkich malowideł na ścianach w całym pałacu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She couldn’t believe how much space she was creating.
Nie mogła uwierzyć, jak wiele miejsca tworzyła.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The different powders, called pigments were then used to create the beautiful colours my mother used to paint her murals.
Różne proszki, zwane pigmentami, były następnie używane do tworzenia pięknych kolorów, którymi moja matka malowała swoje freski.
pronunciation pronunciation pronunciation err
These recipes and my mother’s talent would eventually create a secure life for us and for my future family.
Te receptury i talent mojej matki w końcu miały zapewnić bezpieczne życie nam i mojej przyszłej rodzinie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Most developers hate debugging; it's more fun to create bugs than to correct them.
Większość developerów nienawidzi debugowania; więcej zabawy w tworzeniu błędów, niż ich poprawianiu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
According to the Bible, God created the world in six days.
Według Biblii, Bóg stworzył świat w sześć dni.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They created a government.
Stworzyli rząd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Did God really create the earth in a single day?
Czy Bóg naprawdę stworzył świat w jeden dzień?
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

1. make: constitute, produce, effect, form, erect, build, forge
2. originate: give birth to, cause, author, invent, occasion, produce
3. conceive: devise, formulate

dictionary extension
© dictionarist.com