crush in Polish

Pronunciation
n. tłok, ścisk, ciżba, natłok, zgniecenie, ścieśnienie się, automobilowy: wypadek automobilowy
v. gnieść, zgnieść, pognieść, gruchotać, zgruchotać, przygniatać, rozgniatać, przytłaczać, ugniatać, miażdżyć, rozdrabiać, rozmiażdżyć, zmiażdżyć, rozgromić, druzgotać, zdruzgotać, przywalić, rozbić, miąć, międlić, roznieść, stłamsić, maglować, pomiętosić, roztłamsić, zdławić, zdusić, tłoczyć się, wygolić, pogrążać, zgniatać, ugnieść, zduszać
v. wygalać, pogrążyć

Example Sentences

The mortar is a heavy bowl made from stone and the pestle is a round ended crushing tool that fit easily into my fist.
Moździerz jest ciężką misą zrobioną z kamienia, a tłuczek to okrągło zakończone narzędzie miażdżące, które łatwo mieści się w mojej pięści.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She has a crush on Justin Timberlake.
Zabujała się w Justinie Timberlake'u.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That is your right, but for my part, I will say again that I am sad to see our sovereignty being crushed.
To wasze prawo, ale ze swej strony powtórzę, że z przykrością patrzę na koniec naszej suwerenności.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The situation of the crushed, colonised, wounded, killed Palestinian population must not continue.
Niedola uciskanego, kolonizowanego, krzywdzonego i mordowanego narodu palestyńskiego nie może nadal trwać.
pronunciation pronunciation pronunciation err
So she is good at keeping a straight face, and she vigorously crushed any attempt in the House of Lords for the British people to have a referendum.
Jest wobec tego dobra w utrzymywaniu kamiennej twarzy i stanowczo gasiła w Izbie Lordów wszelkie próby zorganizowania referendów wśród Brytyjczyków.
pronunciation pronunciation pronunciation err
All efforts to bring about a political dialogue in this country are crushed immediately by the single ruling party.
Wszelkie próby rozpoczęcia politycznego dialogu w tym kraju są natychmiast dławione przez jedyną partię rządzącą.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The same day, 4 June 1989, the Chinese regime crushed protesting students under the caterpillar tracks of its tanks in Tiananmen Square.
Tego samego dnia, 4 czerwca 1989 r., chiński reżim rozjeżdżał gąsienicami czołgów protestujących studentów na placu Tiananmen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Provide a proposal for how the risks relating to the high levels of debt can be distributed so that Greece and other countries are not crushed by high interest rates.
Przedstawmy wniosek w sprawie sposobu rozłożenia ryzyka związanego z wysokim poziomem zadłużenia, tak aby Grecja i inne kraje nie zostały zmiażdżone przez wysokie stopy procentowe.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A second failure will deal a crushing blow to cohesion and inclusion in the European Union.
Druga porażka zada miażdżący cios spójności i włączeniu w Unii Europejskiej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It also asked for forgiveness for the GDR's involvement in crushing the Prague Spring.
Ponadto parlament poprosił o przebaczenie za udział NRD w stłumieniu praskiej wiosny.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

1. infatuation: love, flame, passion
2. gathering: drove, flock
3. press: jam, beat, bruise, mash, mangle, compress, crumple
4. pulverise
5. pulverize: grind, crunch, break, mush, crumble, pulp, disintegrate
6. overcome: humble, conquer, annihilate, overthrow, oppress, extinguish, repress

dictionary extension
© dictionarist.com