decree in Polish

Pronunciation
n. dekret, zarządzenie, wyrok
v. dekretować, zrządzić, rozporządzać, wyrokować, przyznać, zrządzać

Example Sentences

Confidence can neither be decreed nor purchased.
Zaufania nie można kupić ani zdobyć poprzez wydawanie dekretów.
pronunciation pronunciation pronunciation err
To believe that a decree from Brussels or Strasbourg could change that is quite incredible and very detached from reality.
Zupełnie nieprawdopodobnym i oderwanym od rzeczywistości jest przekonanie, że dekret z Brukseli czy Strasburga może to zmienić.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Trust cannot be decreed or legislated for; it depends to a large extent on the behaviour of the institutions.
Zaufania nie można zadekretować ani nakazać przepisami; zależy ono w znacznym stopniu od zachowania instytucji.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Following the demise of Chrysler and the closing of police stations and schools, thanks to deregulation decreed by the EU the post offices will also soon be closing.
Po upadku Chryslera i zamknięciu komisariatów i szkół, przez deregulację EU wkrótce zamykane będą poczty. Komisja ewidentnie planuje dalszą eutanazję.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Article 21 of the Italian Constitution decrees that the press may not be subject to authorisation or censorship.
Artykuł 21 włoskiej konstytucji stanowi, że prasa nie może być uzależniona od zezwoleń, czy poddawana cenzurze.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I feel it is unacceptable to link the signing of the Treaty of Lisbon with the immunity of the Beneš Decrees.
Uważam za niedopuszczalne łączenie podpisania traktatu lizbońskiego z nietykalnością dekretów Benesza.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Beneš Decrees passed in 1945 applied the principle of collective punishment, which is alien to the European legal order.
W przyjętych w roku 1945 dekretach Benesza zastosowano zasadę kary zbiorowej, która jest obca europejskiemu porządkowi prawnemu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The future is not about the Beneš Decrees. It is about a free Europe with free citizens whose rights are based on the Charter of Fundamental Rights.
Przyszłość nie dotyczy dekretów Beneša, lecz wolnej Europy, zamieszkałej przez wolnych obywateli, których prawa wynikają z Karty praw podstawowych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Are you aware that the serious consequences of these decrees are still valid?
Czy zdaje sobie pan sprawę, że wciąż obowiązują poważne konsekwencje wprowadzenia tych dekretów?
pronunciation pronunciation pronunciation err
To top it all, there are despicable politicians who are using the inhumane Beneš Decrees as a basis for negotiation.
I na zakończenie wspomnę o nikczemnych politykach, którzy wykorzystują niehumanitarne dekrety Beneša jako podstawę do negocjacji.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com