delegate in Polish

Pronunciation
v. delegować, oddelegować, wydelegować
n. delegat, delegowany

Example Sentences

In other countries, we delegate the resolution of conflicts to the African Union.
W innych państwach rozwiązywanie konfliktów przekazujemy w ręce Unii Afrykańskiej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Why is it that we have not delegated practical cooperation to Frontex?
Dlaczego nie powierzyliśmy zadania praktycznej współpracy Fronteksowi?
pronunciation pronunciation pronunciation err
That is the most important message this Parliament can give the Pittsburgh delegates.
To jest najważniejsze przesłanie, jakie Parlament może skierować do delegatów na szczyt w Pittsburgu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I have only been here for five years, yet there are delegates here who have been working towards this historic moment for a long time.
Jestem posłem do PE zaledwie od pięciu lat, ale na tej sali są obecne osoby, które przez długi czas pracowały, aby mogło dojść do tej historycznej chwili.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We must now demand that the representatives of all the delegated UN bodies be allowed into these camps.
Musimy zażądać wpuszczenia przedstawicieli wszystkich delegowanych organów ONZ do tych obozów.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Although very many delegates, including myself, voted for a ban on smoking in public rooms (in particular, workplaces), the People's Party unfortunately took an opposing position.
Pomimo, iż bardzo wielu delegatów, w tym ja, głosowało za zakazem palenia w pomieszczeniach publicznych (w szczególności w miejscach pracy), to niestety Partia Ludowa zajęła stanowisko przeciwne.
pronunciation pronunciation pronunciation err
With regard to comitology, in accordance with the Treaty of Lisbon, negotiations have started on an institutional agreement on powers and procedures delegated by the Commission.
Jeśli chodzi o komitologię, zgodnie z traktatem z Lizbony, rozpoczęły się negocjacje dotyczące międzyinstytucjonalnego porozumienia w sprawie uprawnień i zadań delegowanych przez Komisję.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In Copenhagen, where I was present as a delegate of the European Parliament, a non-legally binding accord was reached.
W Kopenhadze, gdzie byłam obecna jako delegat Parlamentu Europejskiego, osiągnięto niewiążące prawnie porozumienie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We also appreciate that, apart from the issues involved, she had to steer the process through the difficult part on delegated acts.
Doceniamy również to, że oprócz pracy nad odnośnymi kwestiami, musiała ona kierować procesem uzgodnień dotyczących trudnej części, jaką były akty delegowane.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, the Commission does intend to propose a revision of the regulation in its entirety before 30 June 2011 and, in particular, the aspects of delegated and implementing acts.
Jednakże Komisja nie zamierza proponować przed 30 czerwca 2011 r. zmiany całości rozporządzenia, w szczególności w zakresie jego aspektów dotyczących aktów delegowanych i wykonawczych.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com