develop in Polish

Pronunciation
v. rozwijać, przekształcać {mat.}, kształcić, wyrabiać, kultywować, rozbudować, rozwijać się, rozrastać się, wywijać się, rozwinąć, wyrobić

Example Sentences

Once you find what you believe in, stand by them and you will develop in character.
Gdy tylko odnajdziesz to, w co wierzysz, trzymaj się tego, a rozwiniesz swój charakter.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They will also develop your personality.
Rozwiną również twoją osobowość.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Education aims to develop potential abilities.
Edukacja celuje w rozwój potencjalnych umiejętności.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Trade helps nations develop.
Handel pomaga narodom rozwinąć się.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Sports help to develop our muscles.
Sport rozwija mięśnie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A new means of communication was developed — the railway.
Rozwinął się nowy środek transportu – kolej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
London developed into the general market of Europe.
Londyn rozwinął się w główny rynek Europy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The solution cannot simply be to attract health workers from developing countries, where the shortage is even greater.
Rozwiązanie nie może jedynie polegać na pozyskaniu pracowników służby zdrowia z krajów rozwijających się, gdzie jeszcze bardziej ich brakuje.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Does the Czech Presidency intend to develop any new coordination between the different standards in place in the different European countries in relation to cars being in good condition.
Czy czeska prezydencja zamierza w podjąć jakiekolwiek nowe działania, by koordynować zróżnicowane normy obowiązujące w poszczególnych państwach europejskich w przypadku samochodów w dobrym stanie technicznym.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The analysis of the answers we receive will guide us in developing strategies at EU level to support the Member States in tackling these challenges.
Analiza otrzymanych odpowiedzi pomoże nam opracować strategie na szczeblu UE, które powinny pomóc państwom członkowskim zmagającym się ze wspomnianymi problemami.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com