efficiently in Polish

Pronunciation
adv. skutecznie, efektywnie

Example Sentences

You cannot analyse the data efficiently unless you draw a plot.
Nie sposób skutecznie przeanalizować danych, jeśli się nie narysuje wykresu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We need cooperation between national authorities and the European Commission to implement practices as efficiently as possible in order to achieve integration through accepting linguistic differences.
Potrzebna nam jest współpraca między organami krajowymi i Komisją Europejską w zakresie jak najskuteczniejszego stosowania praktyk w celu osiągnięcia integracji poprzez akceptację różnic językowych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This second package of legislation will allow us to manage our airspace more efficiently in the years to come.
Drugi pakiet legislacyjny pozwoli nam sprawniej zarządzać naszą przestrzenią powietrzną w nadchodzących latach.
pronunciation pronunciation pronunciation err
These funds should be used efficiently to compensate the loss of customs revenues.
Środki te powinny być wykorzystywane skutecznie w celu zrekompensowania utraconych dochodów celnych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have many reasons to be more coherent in our contribution to the world of anti-doping or a world which fights more efficiently against doping.
Mamy wiele powodów, by uczynić nasz wkład w walkę z dopingiem lub w bardziej skuteczną walkę przeciwko dopingowi bardziej spójnym.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Product storage and administrative costs must be managed efficiently so that they do not exceed 20-25% of the market price.
Należy gospodarnie zarządzać kosztami magazynowania produktów i kosztami administracyjnymi - tak, aby nie przekroczyły one 20-25% ceny rynkowej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Efficiently operating markets which offer newcomers the opportunity to provide energy services to citizens will be a beneficial alternative for consumers.
Skutecznie działające rynki, które oferują nowoprzybyłym sposobność świadczenia obywatelom usług w dziedzinie energii, będą korzystną alternatywą dla konsumentów.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would also like to thank my colleagues from the Committee on Development, and also from the Committee on Budgetary Control, which was efficiently led by Mr Bösch.
Dziękuję koleżankom i kolegom z Komisji Rozwoju oraz Komisji Kontroli Budżetowej, która była sprawnie i merytorycznie kierowana przez pana posła Herberta Böscha.
pronunciation pronunciation pronunciation err
By bearing this caveat in mind, the enforcement of this legislation will made to work efficiently and proactively.
Jeśli zostanie to uwzględnione, egzekwowanie tego prawodawstwa będzie funkcjonować w sposób efektywny i proaktywny.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is very important that we make sure we are being energy friendly, saving energy and acting efficiently in every way - in transport and in other areas.
Musimy zadbać, by korzystać z energii w sposób jej przyjazny, oszczędzać ją oraz postępować efektywnie pod każdym względem - zarówno w transporcie jak i w innych dziedzinach.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

with efficiency; in an efficient manner: expeditiously


© dictionarist.com