enact in Polish

Pronunciation
v. zarządzać, statuować, inscenizować, zarządzić

Example Sentences

Furthermore we have to ensure that legislation enacted would not lead to a perverse situation where, instead of ensuring freedom of expression, freedom of expression is curbed.
Ponadto musimy zadbać o to, aby ustanowione przepisy nie prowadziły do kuriozalnej sytuacji, w której zamiast zapewniać swobodę wypowiedzi będzie ona ograniczana.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Analysing the various causes of the financial crisis has shown that there was an urgent need to enact legislation on rating agencies.
Z analizy różnych przyczyn kryzysu finansowego wynika pilna potrzeba uchwalenia przepisów prawnych dotyczących agencji ratingowych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have been rushed through the legislative process for a first-reading agreement in order to get this measure enacted before the European elections.
Presja procesu legislacyjnego skłaniała nas do porozumienia w pierwszym czytaniu, dzięki któremu środek ten mógłby zostać przyjęty jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It remains the case that it is the European Commission that will enact the implementing regulation and, like its predecessor, the draft contains a lot of authorisations for the Commission.
Przyjęcie rozporządzenia wykonawczego pozostawione zostało nadal w gestii Komisji Europejskiej i tak jak we wcześniejszej wersji, w obecnym projekcie przyznaje się Komisji szereg uprawnień.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It provides for only one thing: the possibility of asking the Commission to enact new European laws, but not to repeal or to change those that already exist; not to change the policies.
Zapewnia ono tylko jedną rzecz: możliwość zwrócenia się do Komisji o uchwalenie nowych praw europejskich, ale nie umożliwia uchylania czy zmiany przepisów już istniejących, zmiany polityki.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The investment community and people who create jobs want the Lisbon Treaty enacted.
Społeczność inwestorów oraz osoby tworzące miejsca pracy chcą uchwalenia traktatu lizbońskiego.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Indeed, the rules enacted and the decisions taken at the last G20, in April, have not been respected, as the banks, which had also received State aid, swiftly set aside sums to pay traders.
Zasady i decyzje przyjęte na ostatnim, kwietniowym szczycie G-20 nie były jednak respektowane, ponieważ banki, które także otrzymały pomoc państwa, czym prędzej odłożyły część kwot na wypłaty dla przedsiębiorców.
pronunciation pronunciation pronunciation err
For this reason, I appeal to the Council and the Presidency to take appropriate steps to prevent Member States from enacting discriminatory legislation.
Dlatego apeluję do Rady i prezydencji o podjęcie odpowiednich działań przeciwko uchwalaniu przez państwa członkowskie dyskryminacyjnych ustaw.
pronunciation pronunciation pronunciation err
No Member State may enact laws that contradict these documents.
Żadne z państw członkowskich nie może stanowić prawa sprzecznego z tymi dokumentami.
pronunciation pronunciation pronunciation err
And like all other chauvinists, they must be challenged and appropriate laws enacted against them.
Jak wszystkich innych szowinistów, trzeba ich zwalczać i uchwalać przeciwko nim odpowiednie przepisy.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

1. accomplish: perform, act, personify, achieve, execute, act out, do
2. make into law: legislate, establish, dictate, decree, order, sanction

dictionary extension
© dictionarist.com