equipment in Polish

Pronunciation
n. wyposażenie, osprzęt, sprzęt, urządzenie, wyprawa, ekwipunek, oporządzenie, rynsztunek

Example Sentences

All you need to do is buy some basic equipment or borrow some from your parents and you are good to go.
Wszystko, co potrzebujesz zrobić, to kupić trochę podstawowego wyposażenia lub pożyczyć trochę od swoich rodziców i możesz zaczynać.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Let us remember that investing in any kind of innovative treatment method, clinical equipment and new technology amounts to investing in ourselves.
Pamiętajmy, że inwestycje we wszelkiego rodzaju innowacyjne metody leczenia, sprzęty kliniczne czy nowe technologie są inwestycjami w nas samych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This organisation must be provided with the staff and equipment it needs in good time.
Organizacja ta musi odpowiednio wcześniej dysponować potrzebnym personelem i sprzętem.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In the present economic environment it will not be easy to borrow for new equipment and training.
W obecnych okolicznościach gospodarczych nie będzie łatwe uzyskanie pożyczek na nowy sprzęt i szkolenia.
pronunciation pronunciation pronunciation err
More importantly, it contains stricter provisions for substances which are 'stored' in products, such as, for example, refrigeration equipment or plastic insulating foam.
Co ważniejsze obejmuje on bardziej zaostrzone przepisy w odniesieniu do substancji "przechowywanych” w produktach, takich jak na przykład urządzenia chłodnicze lub pianki izolacyjne.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Member States must therefore develop specific equipment to monitor the tachograph.
Państwa członkowskie muszą więc opracować specjalne urządzenia do monitorowania tachografu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Is it reasonable to abolish compensation for lost equipment, especially wheelchairs for persons with reduced mobility?
Czy rozsądne jest zniesienie odszkodowań za zagubiony sprzęt, a zwłaszcza za wózki, dla osób o ograniczonej zdolności do poruszania się?
pronunciation pronunciation pronunciation err
If we impose energy efficiency requirements on equipment and products we will save significantly on energy significantly, without the public needing to go to a lot of extra trouble.
Jeśli na urządzenia i produkty nałożymy wymogi dotyczące efektywności energetycznej, uzyskamy znaczne oszczędności energii bez stwarzania społeczeństwu znacznych trudności.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Another important means at our disposal is the energy labelling of equipment.
Innym ważnym środkiem, jakim dysponujemy, jest znakowanie energetyczne urządzeń.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Afghanistan is a country where, as a result of many years of civil war, the state of hospitals and their equipment is catastrophic.
Afganistan jest krajem, gdzie w wyniku wieloletniej wojny domowej wyposażenie szpitali jest w stanie katastrofalnym.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

an instrumentality needed for an undertaking or to perform a service: recording machine, robotics equipment, artificial satellite, fuel system, recording equipment, sports equipment, appurtenance, gear, instrumentation, orbiter, photographic equipment, cooling system, apparatus, electronic equipment, test equipment, naval equipment, electrical system, radiotherapy equipment, recorder, life-support system, satellite, equipage, rescue equipment, materiel, material, automation, teaching aid, stock-in-trade, setup, paraphernalia, game equipment, engine cooling system, life support, instrumentality
dictionary extension
© dictionarist.com