foreign affairs in Polish

Pronunciation
n. sprawy zagraniczne

Example Sentences

The Secretary of State administers foreign affairs.
Sekretarz Stanu zajmuje się sprawami międzynarodowymi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He knows a lot about foreign affairs.
On wie dużo o sprawach zagranicznych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The next item is the debate on the motion for a resolution tabled by the Committee on Foreign Affairs on the deteriorating humanitarian situation in Sri Lanka.
Następnym punktem posiedzenia jest debata nad projektem rezolucji przedstawionym przez Komisję Spraw Zagranicznych w sprawie pogarszającej się sytuacji humanitarnej na Sri Lance.
pronunciation pronunciation pronunciation err
by Mrs Koppa, on behalf of the Committee on Foreign Affairs, with a proposal for a European Parliament recommendation to the Council on the European Union-Brazil Strategic Partnership, and
, sporządzonego przez panią poseł Koppę w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych wraz z projektem zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie partnerstwa strategicznego UE-Brazylia oraz
pronunciation pronunciation pronunciation err
by Mr Salafranca Sánchez-Neyra, on behalf of the Committee on Foreign Affairs, with a proposal for a European Parliament recommendation to the Council on an EU-Mexico Strategic Partnership.
, sporządzonego przez pana posła Salafrankę Sáncheza-Neyrę w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych wraz z projektem zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie partnerstwa strategicznego UE-Meksyk.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Parliament's Committee on Foreign Affairs called for European military intervention a number of years ago.
Kilka lat temu Komisja Spraw Zagranicznych PE wezwała do przeprowadzenia europejskiej interwencji wojskowej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ceterum censeo: as a foreign affairs specialist, I would like to demand once again an end to the chronic under-funding of foreign affairs.
Ceterum censeo: jako specjalista do spraw zagranicznych, chciałbym jeszcze raz zażądać zakończenia chronicznego niedofinansowania spraw zagranicznych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I repeat: in the crisis situation that we are experiencing, as with all the global issues - energy, climate change, foreign affairs, security and defence - national solutions are no longer suitable.
Powtórzę: w sytuacji kryzysowej, która nas dotyka, podobnie jak w przypadku wszystkich problemów globalnych, takich jak energia, zmiany klimatyczne, sprawy zagraniczne, bezpieczeństwo i obrona rozwiązania krajowe już nie wystarczą.
pronunciation pronunciation pronunciation err
- The next item is the report by Mr Millán Mon, on behalf of the Committee on Foreign Affairs, on the state of transatlantic relations in the aftermath of the US elections.
- Kolejnym punktem posiedzenia jest sprawozdanie pana posła Millána Mona w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie stanu stosunków transatlantyckich po wyborach prezydenckich w USA.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I drew up the opinion in the Committee on Foreign Affairs.
Sporządzałem opinię w tej kwestii z ramienia Komisji Spraw Zagranicznych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
dictionary extension
© dictionarist.com