fortunate in Polish

Pronunciation
a. szczęśliwy, fortunny, pomyślny

Example Sentences

So, not only were they able to make more space in their homes, they were also able to help other people who were less fortunate than they are.
Więc nie tylko mogli zrobić więcej miejsca w swoich domach, ale mogli też pomóc innym ludziom, którzy mieli mniej szczęścia niż oni.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She was fortunate to pass the exam.
Miała szczęście, że zdała ten egzamin.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We're fortunate.
Mamy szczęście.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom is very fortunate.
Tom jest wielkim szczęściarzem.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is fortunate that the weather is so nice.
Jakie to szczęście, że pogoda jest tak piękna.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is fortunate that we are doing so, and I should also like to emphasise that it is not just the Commission that is endeavouring to realise European citizenship in day-to-day life.
Bardzo dobrze, że podejmujemy takie działania. Chciałbym w tym miejscu również podkreślić, że nie tylko Komisja podejmuje działania na rzecz urzeczywistniania europejskiego obywatelstwa w życiu codziennym.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would observe, once again, that it is fortunate that the European Parliament does not have powers of co-decision on EU agricultural policy.
Raz jeszcze pragnę zauważyć jakie to szczęście, że Parlament Europejski nie posiada kompetencji do współdecydowania o polityce rolnej UE.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would remind you that asylum is a moral duty for the more fortunate countries.
Przypominam, że udzielanie azylu to moralna powinność bardziej krajów będących w lepszej sytuacji.
pronunciation pronunciation pronunciation err
My generation has been fortunate enough to be involved in the reconstruction of a united Europe.
Moje pokolenie miało dość szczęścia, aby uczestniczyć w odbudowie zjednoczonej Europy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are fortunate that this superpower is friendly to us and is based on the same values and foundations upon which the European Union is built.
Mamy szczęście, że potęga ta jest z nami zaprzyjaźniona, oparta na tych samych wartościach i fundamentach, na których jest zbudowana Unia Europejska.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

having unexpected good fortune: well-off, good, better off, successful, heaven-sent, well, lucky, felicitous, providential, fortuitous, miraculous, privileged, happy
supremely favored: golden, blest, blessed
presaging good fortune: auspicious, rosy

dictionary extension
© dictionarist.com