fortunately in Polish

Pronunciation
adv. szczęśliwie, pomyślnie

Example Sentences

Fortunately, they escaped the danger.
Na szczęście, uniknęli niebezpieczeństwa.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately though, the projects are moving forward and their implementation is progressing in a positive way.
Na szczęście realizacja projektów posuwa się na przód, a ich wdrażanie odbywa się bez zarzutów.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, Parliament has limited this possibility by requiring the global exposure to CMR substances from all routes and sources to be taken into account during the approval process.
Na szczęście Parlament ograniczył tę możliwość, wymagając uwzględnienia podczas procesu dopuszczenia całkowitego narażenia na kontakt z substancjami CMR pochodzącymi ze wszystkich dróg i źródeł.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, the Council was of the same opinion and at the last minute we were able to put this right in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety.
Szczęśliwie Rada podzielała tę opinię i w ostatniej chwili zdołaliśmy wyjaśnić to w Komisji Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, however, summing this third package up as ownership unbundling would be a mistake.
Jednak, na szczęście, podsumowanie trzeciego pakietu jako rozdziału właścicielskiego byłoby błędem.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, thanks to our protests, we were able to reduce these ambitions on the part of the European Commission to an action plan on urban transport.
Na szczęście dzięki naszym protestom byliśmy w stanie ograniczyć ambicje Komisji Europejskiej do planu działania w sprawie mobilności w mieście.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, there is broad agreement in the House that the individual patient should not have to pay out of his own pocket.
Na szczęście w Izbie panuje dość szeroki konsensus co do tego, że indywidualny pacjent nie powinien płacić ze swojej własnej kieszeni.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately it seems that the world has learned from its experience, at least for now.
Na szczęście, wydaje się, że świat wyciągnął wnioski z tego doświadczenia, przynajmniej na razie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, the same cannot be said of Hungary, Estonia or Romania.
Na szczęście nie miało to miejsca na Węgrzech, w Estonii, czy Rumunii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, this law has not yet come into force.
Prawo to na szczęście jeszcze nie weszło w życie.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

by good fortune: as luck would have it, luckily, fortuitously
dictionary extension
© dictionarist.com