frame in Polish

Pronunciation
n. konstrukcja, szkielet konstrukcji, ciało {przen.}, kościec, rama, ramka, ramownica, oprawa, ujęcie, ościeżnica, obramowanie, obwoluta, układ społeczny, skład rządu, warsztat tkacki, kadr, obrysowanie
v. formować, kształtować, układać, wykoncypować, uknuć, oprawiać, obramować, obrzeżać, sformułować, zapowiadać się, ułożyć, oprawić
a. ramowy

Example Sentences

“Come with me,” I said. “My wife must be getting anxious. I’d like you to come in and have a drop of whisky, and we can drink for all a better frame of mind."
„Chodź ze mną,” powiedziałem. „Moja żona musi zaczynać się niepokoić. Chciałbym, żebyś wstąpił i napił się kropelki whisky i możemy się napić dla lepszego samopoczucia.”
pronunciation pronunciation pronunciation err
From what material is the frame of your glasses?
Z jakiego materiału zrobione są oprawki twoich okularów?
pronunciation pronunciation pronunciation err
He was framed for murder.
Wrobili go w morderstwo.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Therefore I propose extending the time frame of availability for these funds.
Dlatego postuluję wydłużenie perspektywy czasowej dla tych funduszy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is an important opportunity and will help us to frame our ideas for the way ahead.
Stwarza to ważną szansę i pomoże nam sprecyzować nasze pomysły co do dalszych działań.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I should like to conclude with a word about the time frame.
Na zakończenie chciałbym odnieść się do ram czasowych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
All I can say is that the Council will look closely at all elements of Parliament's report with a view to making progress on these important measures in the shortest possible time frame.
Mogę jedynie powiedzieć, że Rada dokładnie się przyjrzy wszystkim elementom sprawozdania Parlamentu z myślą o postępie w zakresie tych ważnych środków w najkrótszym możliwym przedziale czasowym.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It may be the same with Iceland, but it is very difficult to determine time frames for other countries which are not so well prepared.
Podobnie być może będzie z Islandią, natomiast bardzo trudno wyznaczać ramy czasowe innym krajom, które są słabiej przygotowane.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It takes a long time and I would not venture to give time frames, but let us remember that enlargement is a good European Union policy, although it is a long-term one.
Trwa to długo i nie śmiałbym dać ram czasowych, ale pamiętajmy, że rozszerzenie jest dobrą polityką Unii Europejskiej, aczkolwiek w perspektywie długoterminowej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I therefore believe that we really have framed and defined very clearly the aspect of responsibility.
W związku z tym uważam, że naprawdę bardzo wyraźnie wyznaczyliśmy i określiliśmy aspekt odpowiedzialności.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

1. structural case: case, enclosure, span, support
2. chassis: scaffold, skeleton, framework, fabric, support, structure, cadre
3. exposure: take, scan, setting, image, outline
4. put together: build, contrive, erect, conceive, devise, sketch, draw up
5. enclose: confine, encircle, outline, limit, set off, mount, border
6. fake the evidence against: set up

dictionary extension
© dictionarist.com