grace in Polish

Pronunciation
n. wdzięk, gracja, powab, łaska, prolongata terminu płatności, modlitwa przed i po jedzeniu
v. zaszczyt: zrobić zaszczyt, ozdobić, zdobić, uświetniać, ozdabiać, uświetnić

Example Sentences

Grace looked angry.
Grace wyglądała na rozgniewaną.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Grace has not come yet.
Grace jeszcze nie przyszła.
pronunciation pronunciation pronunciation err
For the law was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ.
Prawo zostało dane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Lola danced with grace.
Lola tańczyła z wdziękiem.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It was not a point of order, but I had the good grace not to make a martyr of you.
To nie była kwestia proceduralna, ale mam dużo dobrych chęci, aby nie robić z pana męczennika.
pronunciation pronunciation pronunciation err
criteria for deciding on the duration of exemption/grace periods
kryteria decydowania o okresie obowiązywania wyłączenia/okresów karencji,
pronunciation pronunciation pronunciation err
The widespread removal of tropical timber is driven by an insatiable appetite for products to grace our homes.
Prowadzony na szeroką skalę wyrąb lasów tropikalnych jest napędzany niezaspokojonym apetytem na produkty, które zdobią nasze domy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is really only by the grace of God that today we are not talking about multiple fatalities.
Naprawdę tylko dzięki łasce boskiej nie rozmawiamy dziś o wielu ofiarach śmiertelnych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I think the grace period of five years is already long enough, and it certainly gives the automotive industry time to adjust their industry in a proper way.
Myślę, że pięcioletni okres przejściowy jest wystarczająco długi i z pewnością da czas przemysłowi samochodowemu na przystosowanie się do zmian we właściwy sposób.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It has an instrument for action, namely monetary policy; it acts with grace and determination.
Stanowi on instrument działania, mianowicie tworzy politykę monetarną i działa on z wdziękiem oraz determinacją.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com