heroin in Polish

Pronunciation
n. heroina

Example Sentences

It could be heroin.
To może być heroina.
pronunciation pronunciation pronunciation err
At least 30% of the heroin produced in Afghanistan comes to Europe and Russia through Tajikistan.
Co najmniej 30 % heroiny wyprodukowanej w Afganistanie trafia do Europy i Rosji poprzez Tadżykistan.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Albanian-speaking organised crime groups are prominent, particularly in trafficking heroin and women for sexual exploitation'.
Znaczącą rolę, zwłaszcza w handlu heroiną i wykorzystywanymi seksualnie kobietami odgrywają albańskojęzyczne grupy przestępczości zorganizowanej”.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He tells us than in 2001 no poppies were being grown in Afghanistan, whereas now, after nine years of conflict and allied influence, Afghanistan supplies more than 90% of the heroin in Europe.
Według pana posła Arlacchiego w 2001 roku w Afganistanie nie uprawiano maku, podczas gdy obecnie, po dziewięciu latach konfliktu i obecności koalicji, z Afganistanu pochodzi ponad 90 % heroiny w Europie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The number of seizures decreased for all drugs except heroin when compared to the previous year and, in general, progress has been made in combating drug abuse.
W porównaniu z poprzednim rokiem liczba przechwyceń zmniejsza się w odniesieniu do wszystkich narkotyków, z wyjątkiem heroiny, i - ogólnie rzecz biorąc - osiągnięto postępy w walce z narkotykami.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There has been a 50% increase in the production of opium used to produce heroin over the past two years.
W ciągu ostatnich dwóch lat nastąpił pięćdziesięcioprocentowy wzrost produkcji opium wykorzystywanego do produkcji heroiny.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We all oppose indiscriminate fumigation of poppy plantations, as has been advocated by the US, which will simply swell the ranks of the Taliban without substantially altering the production of heroin.
Wszyscy jesteśmy przeciwni masowej fumigacji plantacji maku, popieranej przez Stany Zjednoczone, która zwyczajnie przyczyni się do zasilenia szeregów talibów, nie wpływając w znaczący sposób na produkcję heroiny.
pronunciation pronunciation pronunciation err
More than anything, this report tries to encourage the European Council to be creative and daring in the fight against heroin production in Afghanistan.
W sprawozdaniu przede wszystkim starano się zachęcić Radę Europejską do kreatywności i odwagi w walce przeciwko produkcji heroiny w Afganistanie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It nevertheless constitutes a step forward, in that at least part of that opium will not end up as heroin, but as morphine.
Niemniej jednak stanowi on krok do przodu, w tym sensie, że ta część opium nie zostanie przetworzona na heroinę, ale morfinę.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I therefore think that the debate on Afghanistan is crucial, because it is the origin of the majority of the heroin (93%) that kills our young people on the streets.
Dlatego uważam, że debata na temat Afganistanu jest niezwykle ważna, ponieważ jest to źródło pochodzenia zdecydowanej części heroiny (93%), która zabija młodych ludzi na ulicach.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

a narcotic that is considered a hard drug; a highly addictive morphine derivative; intravenous injection provides the fastest and most intense rush: hard drug, skag, nose drops, thunder, opiate, hell dust, big H, diacetylmorphine, smack, scag© dictionarist.com