hid in Polish

Pronunciation
v. czas przeszły czasownika "hide"

Example Sentences

I looked around for the cheese, but it was nowhere to be seen: the person who had won dressed as Micky Mouse had ran off with it and hidden it from the rest of us!
Rozejrzałem się za serem, ale nigdzie go nie było: osoba, która wygrała, była przebrana za Myszkę Micky i pobiegła z nim chowając go przed nami!
pronunciation pronunciation pronunciation err
“Come on!” cried Barnes. “All of you! All of you! Show yourselves, I’m not afraid of you. Don’t hide!” He laughed nervously and walked on.
„No chodźcie!” wykrzyczał Barnes. „Wszyscy! Wszyscy! Pokażcie się, nie boję się was. Nie ukrywajcie się!” Zaśmiał się nerwowo i szedł dalej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He hid in an abandoned building.
Ukrył się w opuszczonym budynku.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Love and cough cannot be hidden.
Zakochania i kaszlu nie da się ukryć.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The thieves hid in the woods.
Rabusie ukryli się w lesie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It became so that I had to hide from the landlord.
Doszło do tego, że musiałem ukrywać się przed właścicielem.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The reason our hair is brown is that it enabled our monkey ancestors to hide amongst the coconuts.
To, że nasze włosy są brązowe wynika z tego, że pomagało to naszym małpim przodkom chować się międzi kokosami.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I can't hide my feelings for you.
Nie umiem ukryć moich uczuć do Ciebie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom was hiding in the mountains.
Tom ukrył się w górach.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom was hiding behind the door.
Tom był schowany za drzwiami.
pronunciation pronunciation pronunciation err

dictionary extension
© dictionarist.com