improvement in Polish

Pronunciation
n. ulepszenie, polepszenie, udoskonalenie, naprawienie, poprawienie, poprawa, udogodnienie, podniesienie, postęp, podciągnięcie, amelioracja

Example Sentences

The housing situation shows no hope of improvement.
Sytuacja mieszkaniowa raczej nie rokowała nadziei na poprawę.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Discharge 2005: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (vote)
Absolutorium za rok 2005: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (głosowanie)
pronunciation pronunciation pronunciation err
This part of Africa will not be able to develop without a real improvement in the health of its population.
Ta część Afryki nie będzie mogła się rozwijać bez istotnej poprawy sytuacji zdrowotnej mieszkańców.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Eighty per cent of people consider that there has been no improvement in the quality of our rivers, lakes and coastal waters over the past five years.
Osiemdziesiąt procent osób uważa, że w ciągu minionych pięciu lat w ogóle nie nastąpiła poprawa jakości naszych rzek, jezior i wód przybrzeżnych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have three minor improvements in mind.
Mamy tu na myśli trzy niewielkie poprawki.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, we must be prepared to link trade and aid relationships to improvements in human rights, and in particular to the outlawing of this repellent crime against women.
Musimy jednak być gotowi uzależnić kontakty handlowe i pomoc humanitarną od poprawy przestrzegania praw człowieka, a zwłaszcza od delegalizacji tego odrażającego przestępstwa wobec kobiet.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, as an airport which has lost many routes in the last decade, it may not have the funds for improvements.
Ponieważ w ciągu ostatniego dziesięciolecia to lotnisko straciło wiele tras, może nie mieć funduszy na ulepszenia.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It will also result in an overall improvement in the EU's image.
Doprowadzi to także do ogólnej poprawy wizerunku UE.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The established costs should be consistent with the convergence criteria based on the performance improvement scheme.
Ustalone koszty powinny być zgodne z kryteriami konwergencji opierającymi się na planie poprawy wydajności.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I voted against the majority resolution because it failed to stipulate the improvement of environmental performance as a precondition for receiving public money.
Głosowałem za odrzuceniem rezolucji większości, ponieważ nie przewiduje ona poprawy wyników w zakresie ochrony środowiska jako warunku wstępnego, umożliwiającego otrzymanie publicznych środków.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

the act of improving something: sweetening, stabilization, self-improvement, repair, correction, rectification, fixture, enhancement, stabilisation, cleansing, upgrade, overhaul, clarification, reform, tenderisation, clearing, fix, modernization, cleanup, amelioration, mend, modernisation, development, reparation, mending, self-reformation, humanization, upturn, cleaning, airing, tenderization, betterment, renovation, change of state, melioration, ventilation, optimization, fixing, humanisation, redevelopment, optimisation, enrichment, perfection
the act of improving yourself: reform, auto-suggestion, improvement, self-suggestion, autosuggestion, self-reformation
a change for the better; progress in development: advance, accommodation, elaboration, revitalisation, recovery, revival, resurgence, revivification, shift, preservation, refinement, fitting, conservation, revitalization, adjustment, betterment, transformation, transmutation
a condition superior to an earlier condition: status, development, restoration, refurbishment, melioration, reformation, betterment, renovation, condition
dictionary extension
© dictionarist.com