induced in Polish

Pronunciation
adj. wywołany

Example Sentences

However, this element is not enough to induce me to vote in favour of the report.
Jednak element ten nie wystarcza, aby skłonić mnie do glosowania za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania.
pronunciation pronunciation pronunciation err
All the government-induced stimuli which one might contemplate cannot compensate for a moribund securitisation market.
Wszelkie bodźce tworzone z inspiracji rządów, jakie można byłoby rozważać, nie mogą rekompensować chylącego się ku upadkowi rynku sekurytyzacji.
pronunciation pronunciation pronunciation err
How can we induce developing countries to halt deforestation if the EU itself has an ambiguous attitude towards its own forests?
Jak możemy zachęcać kraje rozwijające się do zahamowania wylesiania, skoro sama UE ma niejednoznaczne podejście do własnych lasów?
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is somewhat reminiscent of negotiations during the Cold War, when some political groups believed that unilateral disarmament would induce the Soviet Union to disarm, too.
Przypomina to trochę negocjacje z okresu zimnej wojny, kiedy niektóre siły polityczne wierzyły, iż jednostronne rozbrojenie spowoduje, że Związek Radziecki również się rozbroi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The prevalence of unemployment and poverty probably does not help either and induces a climate of lawlessness in parts of Mexico.
Duża skala bezrobocia i ubóstwa również nie wpływa korzystnie na sytuację i w niektórych częściach Meksyku tworzy klimat bezprawia.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Under pressure, new ideas can emerge, creating innovative mechanisms in order to induce development and avoid the errors that led to the crisis.
Pod presją mogą pojawić się nowe pomysły, prowadzące do nowych, innowacyjnych mechanizmów ukierunkowanych na rozwój i unikanie błędów, które doprowadziły do kryzysu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Sound regulation would be the big stick par excellence to induce oil companies primarily to take a great many measures themselves to reduce the risks - that is why I consider this important.
Solidna regulacja byłaby najlepszym kijem zachęcającym przede wszystkim same koncerny petrochemiczne do samodzielnego podjęcia bardzo wielu działań w celu zmniejszenia ryzyka - i dlatego uważam ją za ważną.
pronunciation pronunciation pronunciation err
5. in order to induce very strict rules regarding announcements;
5. istnieje konieczność wprowadzenia bardzo surowych zasad dotyczących ogłoszeń;
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, if we finally count unborn children as human beings, then artificially induced abortion is an act of violence against the unborn child.
Jednak jeżeli w końcu zaczniemy traktować nienarodzone dzieci jak ludzi, wtedy sztucznie wywoływana aborcja stanie się aktem przemocy wobec nienarodzonego dziecka.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The agreement has in fact generated 230 crew jobs for the population of the Seychelles, 2 900 jobs in the Seychelles and 760 induced jobs in Europe in areas related to the sector.
Umowa faktycznie umożliwiła stworzenie 230 miejsc prac na morzu dla mieszkańców Seszeli, 2 900 miejsc pracy na Seszelach i 760 pochodnych miejsc pracy w Europie w branżach związanych z danym sektorem.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

brought about or caused; not spontaneous: iatrogenic, evoked, elicited
dictionary extension
© dictionarist.com