legislate in Polish

Pronunciation
v. ustawodawstwo: wprowadzać ustawodawstwo

Example Sentences

Finally, I would like to say that any attempt to legislate in these areas is going to be difficult, as technology changes much more rapidly than politics.
Na koniec chciałabym powiedzieć, że jakakolwiek próba ustanawiania prawa w tych obszarach będzie trudna, bo zmiany technologiczne są znacznie szybsze niż polityka.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Our instinct in this Parliament is always to legislate, rather than use the legal arsenal already at our disposal.
Instynkt poselski zawsze nakazuje nam stanowić prawo zamiast wykorzystywać arsenał środków prawnych, które mamy już do dyspozycji.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Your conclusion on this matter is to think that you can legislate on it, but you are only legislating in relation to the managers, and doing nothing to intervene in the reality of these funds.
Doszedł pan do wniosku, że możecie prowadzić prace legislacyjne w sprawie tej dyrektywy, ale cóż z tego. Dbacie jedynie o interesy menedżerów i zapominacie przyjrzeć się tym funduszom od środka.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Trust cannot be decreed or legislated for; it depends to a large extent on the behaviour of the institutions.
Zaufania nie można zadekretować ani nakazać przepisami; zależy ono w znacznym stopniu od zachowania instytucji.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are waiting for the Treaty of Lisbon; then Parliament will have more legislative powers and we must get ready to place legislating at the heart of our work.
Czekamy na traktat lizboński. Po jego przyjęciu Parlament będzie miał większe uprawnienia legislacyjne i musimy być przygotowani na umieszczenie zadań legislacyjnych na pierwszym miejscu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In other words, we are legislating for the future, not for today.
Innymi słowy, tworzymy prawodawstwo dla przyszłości, a nie dla teraźniejszości.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In particular, we are legislating for the good of the citizens, thereby giving them more reasons to vote in the June elections.
W szczególności, ustanawiamy prawa z korzyścią dla obywateli, dając im, dzięki temu, więcej powodów do głosowania w czerwcowych wyborach.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If we in this Parliament presume to legislate for the nation states, what is the point of them?
Jeśli tu w Parlamencie ośmielimy się ustanawiać prawo za państwa narodowe, to jaki sens ma ich istnienie?
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is why we have voted against any attempt to legislate at the European level on a problem of conflicting interests in a specific Member State.
Dlatego głosowaliśmy przeciwko jakimkolwiek próbom prawnego uregulowania na szczeblu europejskim problemu, polegającego na konflikcie interesów w konkretnym państwie członkowskim.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Indeed, the European Union is in the forefront of trying to legislate against states of mind - various 'phobias', as they would put it.
Unia Europejska bowiem przoduje w wysiłkach na rzecz ustawodawstwa wymierzonego przeciwko stanom umysłu - różnym, można by rzec, "fobiom”.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

enact: approve, establish, pass, okay, sanction
dictionary extension
© dictionarist.com