linear in Polish

Pronunciation
a. linijny, linearny, liniowy, równowąski, lancetowaty

Example Sentences

However, for the sake of honesty, we must explain that this is not a linear movement towards European values.
Jednakże, z czystej uczciwości musimy wyjaśnić, że nie jest to ruch liniowy w kierunku wartości europejskich.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The process will never be linear.
Proces ten nigdy nie będzie przebiegał linearnie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Our proposal therefore establishes a linear reduction in aid by a percentage that clearly aims for the removal of aid at the end of the transition period.
Dlatego nasz wniosek przewiduje stopniowe obniżanie pomocy o określony odsetek, tak by na koniec okresu przejściowego wartość pomocy była równa zero.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Chernobyl disaster showed us that the linear extrapolation of radiation-related risk results in unnecessary economic losses.
Przykład katastrofy czarnobylskiej wykazał, że ekstrapolowanie liniowe zagrożenia radiacyjnego prowadzi do niepotrzebnych strat gospodarczych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I hope that the model is not linear and that, where 4% audits are carried out, we do not have a 40% error rate.
Mam nadzieję, że wzór nie ma charakteru linearnego i że jeśli przeprowadzono 4 % kontroli to nie mamy do czynienia z 40 % marginesem błędu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A nuclear accident is not a linear event; the consequences ripple outwards like the radioactivity which is still discharging into the sea.
Awaria jądrowa nie jest zdarzeniem linearnym; skutki są odczuwalne na zewnątrz, jak na przykład promieniowanie radioaktywne, które nadal dostaje się do morza.
pronunciation pronunciation pronunciation err
With regard to the amendment of Regulation No 318/2006, we consider that what is required is a fairer application of the final linear quota reductions by 2010.
Jeśli chodzi o zmianę rozporządzenia nr 318/2006, uważamy, że wymagane jest bardziej uczciwe stosowanie końcowych liniowych obniżek kwoty do 2010 r.
pronunciation pronunciation pronunciation err
During the first stage there should be a linear cut of 13.5%.
W ciągu fazy pierwszej powinniśmy dokonać liniowego cięcia w wysokości 13,5%.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I am quite sure that this will be to the benefit of the whole sector because, as was also mentioned here today, the alternative to not using this possibility will be a linear cut with no compensation.
Jestem całkiem pewna, że przyniesie to korzyści całemu sektorowi, ponieważ - jak również dziś wspomniano - alternatywą dla nieskorzystania z tej możliwości będzie liniowa redukcja bez żadnego wyrównania.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The amendment suggests a linear reduction of 13.5% in the rate for the post-2010 period.
Poprawka ta sugeruje liniową obniżkę w wysokości 13,5% stawki dla okresu po 2010 r.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

designating or involving an equation whose terms are of the first degree: bilinear, additive
of or in or along or relating to a line; involving a single dimension: rectilinear, one-dimensional, collinear, linelike, lineal, rectilineal
measured lengthwise: lengthways, running, lengthwise
of a circuit or device having an output that is proportional to the input: analogue, analog
(of a leaf shape) long and narrow: simple, elongate, unsubdivided
dictionary extension
© dictionarist.com