lobbying in Polish

Pronunciation
n. wywieranie nacisku

Example Sentences

Everybody in the lobby is waiting to talk to Tom.
Wszyscy w holu czekają, żeby porozmawiać z Tomem.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is a technocracy attentive to the thousands of lobbies that influence it, but completely deaf to the refusal expressed by citizens when we deign to consult them by referendum.
To technokracja dbająca o tysięcy lobby, które mają na nią wpływ, a zarazem całkowicie głucha na sprzeciw obywateli, z którymi łaskawie zgadzamy się konsultować w referendum.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I have met with and been lobbied by many disability interest groups who asked for consideration of their position.
Spotkałam się z wieloma grupami interesów osób niepełnosprawnych, które zwracały się o uwzględnienie ich stanowiska, i byłam przez nie przekonywana.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The lobby made a hostage of genuine discrimination when it added sexual orientation and religion or belief.
Rzeczywista dyskryminacja stała się argumentem w rękach lobby, które dodało kwestie preferencji seksualnych oraz wyznania i poglądów.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Now, for some years, recreational sea anglers have been lobbying for their sport to be included as part of the CFP.
Od kilku lat osoby zajmujące się wędkarstwem morskim na zasadzie rekreacji domagały się, aby ich sport włączyć do wspólnej polityki rybołówstwa.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Let me assure you that the people who asked me to go forward with a proposal here were the performers - that is where the intensive lobbying came from.
Pragnę państwa zapewnić, że osoby, które zwróciły się do mnie o wysunięcie tutaj tej propozycji to wykonawcy - to znaczy, oni prowadzili intensywny lobbing.
pronunciation pronunciation pronunciation err
But I was lobbied fairly intensively by ordinary performers.
Jednak zwykli wykonawcy prowadzili wobec mnie dosyć intensywny lobbing.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, we Greens shall continue to lobby for railways to remain environmentally friendly, especially by retrofitting existing freight wagons.
Jednak my, Zieloni, będziemy nadal naciskać na utrzymanie ekologiczności kolei, w szczególności dzięki modernizacji istniejących wagonów towarowych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are lobbying for support for the Nuclear Weapons Convention and the Hiroshima-Nagasaki Protocol, because disarmament is possible.
Lobbujemy na rzecz poparcia konwencji o broni jądrowej i protokołu Hiroszima-Nagasaki, ponieważ rozbrojenie jest możliwe.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Finally, Madam President, I too wish to say a few words about the lobby.
Wreszcie, pani przewodnicząca, chciałabym powiedzieć kilka słów na temat lobbingu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
dictionary extension
© dictionarist.com