low in Polish

Pronunciation
n. ryk, nizina, niż, depresja
v. ryczeć, ryknąć
a. niski, nizinny, ordynarny, wulgarny, gruby, podły, marny, kiepski, płytki, szczupły, mały, cichy, basowy, zdeprymowany, świeży, słaby
adv. nisko, głęboko, skromnie, cicho, niskim głosem, świeżo, podle

low in English

n. scanning, hunt, hunting, chase, fishing

Example Sentences

“Empty rooms always make me believe that I possess a deep voice,” said Meagle. He continued in a low, drawn-out voice. “To-moooorrow.”
„Puste pokoje zawsze sprawiają, że wierzę, że mam głęboki głos,” powiedział Meagle. Kontynuował niskim, przewlekłym głosem. „Juuuuu-trooooo.”
pronunciation pronunciation pronunciation err
“Well, sir,” she said in a low voice, "you may have seen in the church, beside the altar, two figures."
„Cóż, proszę pana,” powiedziała cichym głosem, „prawdopodobnie widział pan w kościele, obok ołtarza, dwa posągi.”
pronunciation pronunciation pronunciation err
She bent her head and spoke so low that she had to be told to repeat her answer: "I don't know."
Pochyliła głowę i mówiła tak cicho, że powiedziano jej, żeby powtórzyła swoją odpowiedź: „Nie wiem.”
pronunciation pronunciation pronunciation err
The airplane flew very low.
Samolot leciał bardzo nisko.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I'm a little low on cash right now.
Mam teraz bardzo mało pieniędzy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
My hope is to give you good food for a low price.
Mam nadzieję, że dostarczę wam dobrej żywności za niską cenę.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Your battery power is low.
Masz słabą baterię.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Taro has a low boiling point.
Taro szybko się denerwuje.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He is always complaining about his low salary.
On zawsze narzeka na niską pensję.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This chair is too low for me.
To krzesło jest dla mnie za niskie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
© dictionarist.com