neighbourly in Polish

Pronunciation
a. życzliwy, usłużny, dobrosąsiedzki

Example Sentences

We must understand the reluctance of the Iraqi Government to let Camp Ashraf continue to be a nuisance to their good neighbourly relations with Iran.
Musimy zrozumieć niechętny stosunek rządu irackiego do tego, aby obóz w Ashraf pozostawał niewygodną kwestią w dobrosąsiedzkich stosunkach z Iranem.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Maintaining good neighbourly relations, including a negotiated and mutually acceptable solution on the main issue, remains essential.
Nadal podstawowe znaczenie ma utrzymywanie dobrych stosunków sąsiedzkich, w tym utrzymanie wynegocjowanego i obopólnie akceptowalnego rozwiązania głównego problemu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
While strengthening the ownership principle, the EU stresses the importance of regional cooperation and good neighbourly relations among the Western Balkan countries.
UE podkreśla znaczenie współpracy regionalnej i dobrych stosunków sąsiedzkich między krajami Bałkanów Zachodnich, przy jednoczesnym umocnieniu zasady odpowiedzialności kraju za własny rozwój.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, the European Union was founded on mutual trust and good neighbourly relations.
Unia Europejska powstała jednak na fundamencie wzajemnego zaufania i dobrosąsiedzkich stosunków.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In all our dealings with Turkey, we will continue to raise the matter and the importance of good neighbourly relations.
Będziemy wciąż, we wszystkich naszych relacjach z Turcją, poruszać kwestię utrzymywania dobrych stosunków sąsiedzkich oraz ich znaczenie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A clear commitment to good neighbourly relations and peaceful solutions to conflicts is a crucial and important requirement for EU membership.
Wyraźne zaangażowanie w dobrosąsiedzkie stosunki i pokojowe rozwiązywanie konfliktów to podstawowy i ważny wymóg dla członkostwa w UE.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This sort of work could be an important part of the work to prevent illegal immigration and could help to improve neighbourly relations.
Takie działania mogłyby być ważną częścią działań na rzecz zapobiegania nielegalnej imigracji i mogłyby pomóc w poprawieniu stosunków dobrosąsiedzkich.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Generally speaking, good neighbourly relations have been demonstrated which, whether we like it or not, are the precondition to integration.
Ogólnie rzecz biorąc pokazano, że dobre stosunki sąsiedzkie, niezależnie czy nam się to podoba czy nie, stanowią warunek wstępny integracji.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Within this framework, the application of good neighbourly relations is very important.
W tych ramach utrzymywanie dobrych stosunków sąsiedzkich jest bardzo ważne.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In the case of both countries, issues concerning neighbourly relations have stalled progress.
W przypadku obydwu państw sprawy dotyczące stosunków sąsiedzkich wstrzymują postępy prac.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

exhibiting the qualities expected in a friendly neighbor: neighborly, friendly
dictionary extension
© dictionarist.com