order in Polish

Pronunciation
n. klasa, rząd w systematyce i matematyce, order, porządek, ład, kolejność, bieg, dyslokacja, następstwo, szyk, zakon, polecenie, rozkaz, zamówienie, przekaz, hasło, instrukcja, nakazanie, obstalunek, stalunek, warstwa społeczna, zapotrzebowanie, zgromadzenie się
v. uporządkować, regulować, uszeregować, uregulować, zamawiać, rozkazać komuś coś zrobić, kazać, nakazać, polecić, zrządzić, uporządkowywać, zamówić, nakazywać, polecać, zrządzać

order in English

n. order, decoration

Example Sentences

Anne and I sat and decided to order, first, a couple of jars of “sangría”, a drink that people had recommended to us.
Anne i ja usiadłyśmy i zdecydowałyśmy się zamówić, najpierw kilka słoików “sangria”, napoju, który polecili nam ludzie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
During that weekend I learnt many things in German which helped me cope with everyday life: how to order something, how to introduce yourself to new acquaintances, how to move in a city you don't know...
W ciągu tego weekendu nauczyłem się wielu rzeczy po niemiecku, co pomogło mi poradzić sobie w codziennym życiu: jak coś zamówić, jak się przedstawić nowym ludziom, jak poruszać się w mieściu, którego nie znasz...
pronunciation pronunciation pronunciation err
For example, one day in the north of Spain we ordered a tapas called “callos”…I don’t know how to explain what it is, but it’s a kind of pig’s meat that I didn’t like at all, because it was a bit…viscose.
Na przykład, pewnego dnia w północnej Hiszpanii zamówiliśmy tapa, rzecz zwaną "callos"... Nie wiem, jak wytłumaczyć, czym to jest, ale jest to rodzaj mięsa wieprzowego, którego w ogóle nie lubiłam, ponieważ było nieco... wiskozowe.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Furthermore, the hotels, hostels and apartments were very cheap in Spain, and we have worked during the course to save in order to be able to spend the holiday together.
Ponadto, hotele, hostele i apartamenty w Hiszpanii były bardzo tanie, a my pracowałyśmy w trakcie kursu, aby zaoszczędzić i móc spędzić wakacje razem.
pronunciation pronunciation pronunciation err
So Anne and I didn’t wait any more and we ordered a paella for two.
Wobec tego Anne i ja nie czekałyśmy dłużej i zamówiłyśmy paella dla dwóch.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Students usually get financial support from their parents in order to be able to live this experience.
Studenci na ogół otrzymują wsparcie finansowe od swoich rodziców, aby móc przeżyć takie doświadczenie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It was true that he never hit her or threatened her badly, but he kept her like a prisoner at Kerfol, and when he rode away to Morlaix or Quimper or Rennes, he ordered the servants to watch her.
Było prawdą, że nigdy jej nie uderzył, ani że nie traktował jej źle, ale trzymał ją jak więźnia w Kerfol, a kiedy wyjeżdżał do Morlaix, albo Quimper, albo Rennes, rozkazywał służbie, by ją obserwowali.
pronunciation pronunciation pronunciation err
You should come early in order for him to read your manuscript before your speech.
Powinieneś przyjść wcześniej, aby mógł przeczytać Twój rękopis przed Twoją przemową.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He left early in order not to be late.
Wyszedł wcześnie żeby się nie spóźnić.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She always keeps her room in good order.
Ona zawsze utrzymuje swój pokój w porządku.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com