overthrow in Polish

Pronunciation
n. obalenie, upadek, burzenie, przewrót
v. przewracać, powalić, obalić, burzyć, utrącić, przewrócić, obalać, utrącać

Example Sentences

The government was overthrown in a revolutionary coup.
Rząd został obalony po rewolucyjnym puczu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Czar was overthrown.
Car został obalony.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Thus the new NATO strategy was adopted, which also officially overthrows the basic rules of international law.
W ten sposób została przyjęta nowa strategia NATO, która również oficjalnie odrzuca podstawowe zasady prawa międzynarodowego.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is essential in a continent where mayors can overthrow presidents and where another president has been crippling his own population to carry out witch hunts.
Jest to istotne na kontynencie, gdzie sprawujący władzę w miastach mogą obalić prezydenta swego kraju, a inny prezydent okalecza ludność, aby umożliwić jej polowanie na czarownice.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Their overthrow is a social need and we shall serve it consistently.
Ich odrzucenie jest potrzebą społeczną i tej sprawie będziemy konsekwentnie służyć.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, there is also the path which Romania took in its bloody overthrow of the regime.
Ale jest też droga, którą poszła Rumunia dokonując krwawego obalenia reżimu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Agreement was reached concerning rebel movements which were using money gained from the sale of diamonds to fund illegal warfare intended to overthrow lawfully elected national authorities.
Uzyskano porozumienie w sprawie zwalczanych ruchów rebelianckich, które wykorzystywały środki uzyskane ze sprzedaży diamentów na nielegalną walkę w celu obalenia praworządnie wybranych władz krajowych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They did more than overthrow a corrupt, backward-looking regime.
To było coś więcej, niż tylko obalenie skorumpowanego, wstecznego reżimu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The aim of overthrowing Saddam Hussein was not to bring about the lack of tolerance of Christians that we are seeing now.
Obalanie Saddama Husajna nie miało na celu sprowadzenia nietolerancji wobec chrześcijan, którą obecnie widzimy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The United States, together with the United Kingdom, overthrew Mohammad Mossadegh, who wanted a peaceful revolution.
Stany Zjednoczone wspólnie z Wielką Brytanią obaliły Mohammada Mossadegha, który dążył do pokojowej rewolucji.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com