overwhelm in Polish

Pronunciation
v. zasypać, zagrzebać, przygniatać {przen.}, osypać darami, zawstydzić, zmiażdżyć, przepełnić serce, zasypywać, zagrzebywać, zawstydzać

Example Sentences

Otherwise, girls could feel a bit overwhelmed, or turn very timid.
W przeciwnym razie dziewczyny mogą czuć się trochę onieśmielone albo stać się bardzo nieśmiałe.
pronunciation pronunciation pronunciation err
At the moment, the overwhelming majority of people are still somewhat reluctant to use mobile telephones when they are abroad due to the fear of the roaming bill.
W chwili obecnej przeważająca większość ludzi dość niechętnie korzysta z telefonów komórkowych podczas pobytu za granicą, ponieważ obawiają się wysokich rachunków za roaming.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Congratulations to this committee, which adopted Mr Søndergaard's report by an overwhelming majority - 27:2.
Gratulacje dla komisji, która przyjęła sprawozdanie pana posła Søndergaarda przytłaczającą większością głosów - 27:2.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I must say in passing that, over the last few months, we have obtained the overwhelming support of all the organisations that take an interest in these matters.
Muszę mimochodem wspomnieć, że w ciągu kilku ostatnich miesięcy uzyskaliśmy przeważające poparcie wszystkich zainteresowanych przedmiotową kwestią organizacji.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In closing, I would also like to remind everyone that the growing complexity of this product legislation overwhelms small and medium-sized enterprises.
Kończąc, chciałbym przypomnieć wszystkim, że rosnąca złożoność przepisów dotyczących produktów paraliżuje małe i średnie przedsiębiorstwa.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, despite some positive proposals, these are regrettably overwhelmed by those which the European Parliament regards as negative.
Jednak chociaż pewne pozytywne były korzystne, niestety przeważają te uważane przez Parlament Europejski za niekorzystne.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I am pleased that it has again been upheld by an overwhelming majority of Members, who have thus reaffirmed their commitment to defending the rights of Internet users.
Cieszę się, że ponownie została ona utrzymana w mocy przez przeważającą większość posłów, którzy w ten sposób potwierdzili swoją wolę obrony praw użytkowników Internetu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nonetheless, the European Council adhered to every aspect of your report - the Dehaene report - which was adopted by an overwhelming majority.
Mimo to Rada Europejska zastosowała się do każdego aspektu sprawozdania parlamentarnego - sprawozdania pana posła Dehaene - przyjętego przeważającą większością głosów.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have laid this down with overwhelming support here in Parliament and have spelt out where improvements could be made, but it has been blocked by the Council.
Przyjęliśmy to w Parlamencie ogromną większością głosów i wskazaliśmy, w których kwestiach możliwe są usprawnienia, ale zostało to zablokowane przez Radę.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr Barroso's programme is ambitious and demonstrates an overwhelming desire to give our crisis-hit Europe the boost it sorely needs.
Program pana Barroso jest ambitny i ujawnia jego ogromne pragnienie, aby dać dotkniętej kryzysem Europie siłę napędową, której tak bardzo potrzebuje.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com