prosperous in Polish

Pronunciation
a. kwitnący {przen.}, pomyślny, dostatni, dobrze prosperujący

Example Sentences

This means, among other things, that we need to invest more in linking the regions that are lagging behind with the more prosperous ones.
Oznacza to między innymi, że musimy więcej inwestować w ustanowienie powiązań między regionami pozostającymi w tyle a regionami bardziej zamożnymi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, gnawing hunger and severe malnutrition deficiencies, even without actual hunger, is a reality even in the most prosperous Member States.
Jednak dokuczliwy głód i poważne niedożywienie, nawet bez prawdziwego głodu, to rzeczywistość nawet w najbardziej zamożnych państwach członkowskich.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The European project remains the best hope for the people of Europe and elsewhere for a peaceful and prosperous future.
Projekt europejski pozostaje najlepszą nadzieją na pokojową i pomyślną przyszłość dla ludności Europy i ludzi spoza niej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Once again I congratulate the Irish people for their determination to have a better and more prosperous Union.
Raz jeszcze gratuluję narodowi irlandzkiemu determinacji w dążeniu do lepszej i zamożniejszej Unii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, it would undoubtedly be more prosperous and secure if it did not suffer from an artificial territorial division.
Państwo to byłoby jednak bez wątpienia w pomyślniejszym i bezpieczniejszym położeniu, gdyby nie doświadczało skutków sztucznego podziału terytorialnego.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Substantial mineral and oil resources could make Guinea one of Africa's most prosperous nations.
Znaczne zasoby surowców mineralnych i ropy mogłyby uczynić z Gwinei jeden z najlepiej prosperujących narodów Afryki.
pronunciation pronunciation pronunciation err
People want to live in a European Union that is prosperous and peaceful, where their rights are respected and their security protected.
Ludzie chcą mieszkać w Unii Europejskiej, która jest dostatnia i w której panuje pokój, w której respektowane są ich prawa, a ich bezpieczeństwo chronione.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A comprehensive approach to investing in improving the employment figures and entrepreneurship is a prerequisite for a prosperous Europe.
Kompleksowe podejście do inwestowania w zwiększanie wskaźników zatrudnienia i przedsiębiorczości jest warunkiem wstępnym dla dobrobytu Europy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I hope that the Member States and the European institutions will cooperate so that the EU will become more prosperous and united, and will have a greater presence on the international stage.
Wyrażam nadzieję, że państwa członkowskie i europejskie instytucje będą ze sobą współpracowały, tak by UE stała się zamożniejsza i bardziej zjednoczona i by silniej zaznaczała swoją obecność na arenie międzynarodowej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
on behalf of the ECR Group. - Mr President, Tunisia is a friend and ally of the European Union, a prosperous, progressive, modern and meritocratic secular society unique in the Arab world.
Tunezja jest przyjacielem i sojusznikiem Unii Europejskiej. Jest bogatym, postępowym i nowoczesnym świeckim społeczeństwem merytokratycznym, co jest wyjątkowe w świecie arabskim.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

in fortunate circumstances financially; moderately rich: well-to-do, well-heeled, well-off, comfortable, well-fixed, well-situated, easy, rich
very lively and profitable: booming, successful, palmy, thriving, prospering, roaring, flourishing
marked by peace and prosperity: golden, halcyon, happy
presaging or likely to bring good luck: golden, lucky, favourable, favorable, propitious
dictionary extension
© dictionarist.com