secure in Polish

Pronunciation
v. zabezpieczać, ubezpieczać, przymocować dobrze, osadzać, ryglować, schować w bezpiecznym miejscu, zagwarantować, zapewniać, zaręczać, asekurować, obwarować, podwiązać {chir.}, zaasekurować, zabezpieczyć, ubezpieczyć, osadzić, zapewnić
a. bezpieczny, obawa: nie budzący obaw, przytwierdzony dobrze

Example Sentences

These recipes and my mother’s talent would eventually create a secure life for us and for my future family.
Te receptury i talent mojej matki w końcu miały zapewnić bezpieczne życie nam i mojej przyszłej rodzinie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They strengthened the embankments to secure the village against floods.
Wzmocnili wały, żeby zabezpieczyć wioskę przed powodzią.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As of 1950, the European Coal and Steel Community begins to unite European countries economically and politically in order to secure lasting peace.
Od 1950 r. Europejska Wspólnota Węgla i Stali jednoczy gospodarczo i politycznie państwa Europy, by tym samym zapewnić długotrwały pokój.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Imperialism is an ideology and practice of powerful groups trying to secure or expand their privileges via dominating other groups.
Imperializm to ideologia i praktyka potężnych grup próbujących zabezpieczyć i poszerzyć swoje przywileje poprzez dominację innych grup.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Don't climb that ladder - it's not secure.
Nie wchodź po tej drabinie - nie jest bezpieczna.
pronunciation pronunciation pronunciation err
firstly, that the future of farming in the Community must be secured even after 2013;
po pierwsze, przyszłość gospodarki rolnej we Wspólnocie musi być pewna także po roku 2013;
pronunciation pronunciation pronunciation err
All of this is overlaid by our commitment that ACP regions can draw on provisions agreed in other EPAs, so that each region can move ahead secure in the knowledge it will not be disadvantaged.
Do tego wszystkiego dodajemy zobowiązanie, że regiony AKP mogą korzystać z postanowień uzgodnionych w innych umowach EPA, więc każdy region może kroczyć naprzód mając absolutną pewność, że nie będzie miał gorszych warunków.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This will provide a level of legality essential for protecting ACP markets and securing a more stable environment.
Zapewni to zgodność z prawem konieczną do ochrony rynków AKP i uzyskania bardziej ustabilizowanego środowiska gospodarczego.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I know you cannot say 'yes' today, but please give us your assurance that you will try your best to secure those kinds of agreements.
Wiem, że nie może się pani zgodzić już dzisiaj, ale proszę nas zapewnić, że dołoży pani wszelkich starań, aby osiągnąć tego rodzaju porozumienia.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is not at all sufficient to resolve the problems in all the Member States which are interested in securing resources by 2012 for implementing such projects.
Nie jest to kwota wystarczająca do rozwiązania problemów we wszystkich państwach członkowskich, które chcą przeznaczyć środki na te projekty do roku 2012.
pronunciation pronunciation pronunciation err
© dictionarist.com