self-esteem in Polish

Pronunciation
n. poczucie własnej godności

Example Sentences

Living conditions are crucial for every citizen's self-esteem and sense of social worth.
Warunki życia mają podstawowe znaczenie z punktu widzenia szacunku i poczucia wartości społecznej każdego obywatela.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Most importantly, it is essential to regain the public's trust and restore the economic self-esteem of each of our countries.
A co najważniejsze musimy odzyskać zaufanie społeczeństwa i przywrócić każdemu państwu członkowskiemu pewność siebie w zakresie gospodarki.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The role of institutions is to help them rebuild their self-esteem and build a new and better life for themselves and their children.
Instytucje mają za zadanie pomóc im w odbudowaniu poczucia własnej wartości oraz w zbudowaniu nowego, lepszego życia dla siebie i swoich dzieci.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The victims suffer an extreme negative impact on their health, self-esteem and safety and can no longer participate in public life or in the labour market as they would wish.
Ofiary odczuwają niezwykle negatywny wpływ przemocy na ich zdrowie, poczucie własnej wartości i bezpieczeństwa, a także nie mogą w wystarczającym stopniu uczestniczyć w życiu publicznym lub zawodowym.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is the very best social policy that we can put in place, because people who are employed will also develop self-esteem.
To najlepsza polityka społeczna, jaką możemy prowadzić, gdyż samoocena ludzi, którzy mają pracę, rośnie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Work is not just a livelihood; we have to understand that and we have to give young people the opportunity to work because, in doing so, we give them their self-esteem.
Praca to nie tylko zarabianie pieniędzy na życie; musimy to zrozumieć i musimy dać młodym ludziom szansę na pracę, ponieważ dzięki temu uzyskają konieczną pewność siebie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Involvement in sport heightens the sense of personal dignity and self-esteem of the disabled.
W przypadku osób niepełnosprawnych uprawianie sportu poprawia poczucie własnej wartości i poczucie godności osobistej.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

a feeling of pride in yourself: pridefulness, pride, self-pride
dictionary extension
© dictionarist.com