subjugated in Polish

Pronunciation
v. ujarzmiać, opanować, zniewalać, podbić kraj

Example Sentences

History shows that in East Turkestan, Tibet and Taiwan, under Communist rule it has sought to rule and to subjugate.
Historia pokazuje, że we Wschodnim Turkiestanie, Tybecie i na Tajwanie pod rządami komunistów Chiny starają się rządzić i podporządkowywać.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The European Council meeting of 28-29 October 2010 took a new step towards subjugating countries and stripping them of their sovereignty.
Szczyt Rady Europejskiej, który odbył się w dniach 28-29 października 2010 r., był kolejnym krokiem do podporządkowania sobie krajów i pozbawienia ich suwerenności.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Negotiations on the new framework agreement cannot leave aside the issue of human rights, subjugating everything to commercial interests.
Problem praw człowieka nie może zostać pominięty w negocjacjach dotyczących nowej umowy ramowej - nie możemy podporządkować wszystkiego interesom handlowym.
pronunciation pronunciation pronunciation err
What these legislative documents propose is to perpetuate these intervention measures, which subjugate peoples and countries and transform them into veritable protectorates or colonies.
W przedstawionych nam dokumentach legislacyjnych proponuje się kontynuację tych interwencji, które skutkują podległością narodów i krajów, przemieniając je w istocie w protektoraty lub kolonie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Russian authorities exerted pressure on opposition groups, tolerated electoral fraud and subjugated the media.
Władze rosyjskie wywierały naciski na grupy opozycyjne, tolerowały fałszerstwa wyborcze, podporządkowały sobie media.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This demonstrates the unpleasant blackmail being applied to the Balkan states, as well as Greece, to subjugate them to imperialist interests.
To pokazuje nieprzyjemny szantaż, jakiemu poddane są państwa bałkańskie, podobnie jak Grecja, służący podporządkowaniu ich interesom imperialistycznym.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This 'passerelle clause' is also subjugated to this greater role of the national parliaments.
Klauzula pomostowa ma być podporządkowana wspomnianej przed chwilą większej roli władz krajowych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In particular, the process of enlargement to the Western Balkans is accompanied by a huge operation of subjugating and humiliating the peoples of those countries.
Zwłaszcza procesowi rozszerzenia na Bałkany Zachodnie towarzyszy dużo działań mających na celu podporządkowanie i upokarzanie obywateli tych krajów.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Europe as a collective must not subjugate itself to the Member States.
Europa jako zbiorowość nie może podporządkowywać się państwom członkowskim.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Their sacrifice reminds us never to accept that any state should subjugate individuals, whatever the cause or purpose for what takes place.
Ta ofiara przypomina nam, że nigdy nie powinniśmy godzić się na uciemiężenie jednostek przez jakiekolwiek państwo, niezależnie od jego przyczyn i celów.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

reduced to submission: defeated
dictionary extension
© dictionarist.com