swelling in Polish

Pronunciation
n. guz, obrzęk, zgrubiałość, opuchlina, opuchnięcie, napuchnięcie, puchlina, spuchlizna, nabrzmiałość, nabrzmiewanie, obrzęknięcie, zgrubienie, wybrzuszenie, wypukłość
a. wydęty, wzmagający się, napuszony, bałwaniasty

Example Sentences

An immigrant will only have the right to stay in the territory of a Member State of the EU if he works to swell the coffers of the plutocracy.
Imigrant będzie miał prawo pozostania na terytorium państwa członkowskiego UE, tylko jeśli będzie pracował na rzecz napełnienia skarbców plutokracji.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is important to prevent the ranks of terrorists from swelling day by day as a result of the frustration and lack of direction of the region's inhabitants.
Ważne jest powstrzymanie nieustannego poszerzania się szeregów organizacji terrorystycznych w wyniku rosnącej frustracji oraz braku właściwego ukierunkowania mieszkańców regionu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A tax on financial transactions would swell the EU coffers by about EUR 200 billion each year and help curb speculative activities, making them more expensive and therefore less attractive.
Podatek od transakcji finansowych zwiększyłby fundusze UE o około 200 miliardów euro rocznie i pomógłby ograniczyć spekulację, jako że stałaby się ona droższa i mniej atrakcyjna.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If we want to continue to swell the ranks of anti-Europeanism, then carry on, Commission.
Jeżeli chcemy powiększać szeregi przeciwników Europy, to proszę tak dalej, Komisjo.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It must be a basic principle that structures are not created twice over and that the Union's structures do not swell needlessly.
Podstawową zasadą musi być to, by nie tworzyć podwójnych struktur oraz by struktury Unii nie powiększały się bezcelowo.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We all oppose indiscriminate fumigation of poppy plantations, as has been advocated by the US, which will simply swell the ranks of the Taliban without substantially altering the production of heroin.
Wszyscy jesteśmy przeciwni masowej fumigacji plantacji maku, popieranej przez Stany Zjednoczone, która zwyczajnie przyczyni się do zasilenia szeregów talibów, nie wpływając w znaczący sposób na produkcję heroiny.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Swelled-up with profits the oil companies respond by speculating on the increased demand for their products in the emerging nations, hoping thereby to burst the bank.
Opływające w zyski koncerny naftowe reagują spekulując zwiększonym popytem na swoje produkty w państwach wschodzących, mając nadzieję na rozbicie banku.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Alternatively, they will swell the ranks of the non-inscrits.
Alternatywnie, zasilą szeregi posłów niezrzeszonych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The quality of the democratic debate will not be improved by swelling the ranks of non-attached members.
Jakość demokratycznej debaty nie poprawi się przez zasilanie szeregów posłów niezrzeszonych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Of course, deficits inevitably swell in times of economic recession.
Oczywiście deficyty budżetowe w nieunikniony sposób rosną w okresie recesji gospodarczej.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

an abnormal protuberance or localized enlargement: dropsy, edema, oscheocoele, oedema, hematocoele, haematocoele, puffiness, hematocele, tumidness, tumidity, lump, enlargement, symptom, oscheocele, spermatocele, intumescency, bloat, iridoncus, lymphogranuloma, hydrops, haematocele, bunion, intumescence
the increase in volume of certain substances when they are heated (often accompanied by release of water): chemical change, intumescency, chemical process, intumescence, chemical action
something that bulges out or is protuberant or projects from its surroundings: projection, bump, gibbousness, frontal eminence, mogul, excrescence, nub, protrusion, caput, hump, snag, belly, protuberance, wart, nubble, jut, gibbosity, extrusion, occipital protuberance, bulge, prominence


© dictionarist.com