accommodating in Romanian

Pronunciation
a. îndatoritor, serviabil, conciliabil, înţelegător, culant

Example Sentences

I can understand the distress and the dreams of migrants, but we do not have the scope and even less so the means to accommodate all those who are destitute in the world.
Înţeleg situaţia dificilă şi visurile imigranţilor, dar nu ne putem permite şi nici nu avem mijloacele necesare pentru a-i adăposti pe toţi aceia care sunt nevoiaşi în lume.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Violations have been identified, revealed, including for example in closed establishments accommodating children and elderly people.
Au fost identificate şi raportate încălcări ale drepturilor, inclusiv, de exemplu în instituţii ce găzduiesc copii şi vârstnici.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Certain Member States accommodate flags of convenience, or tax havens as they are known in the field of finance.
Anumite state membre tolerează pavilioane de convenienţă sau paradisuri fiscale, aşa cum sunt cunoscute în domeniul finanţelor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is especially important to accommodate framework conditions for small businesses and for innovation.
Este foarte important să adaptăm condiţiile-cadru pentru întreprinderile mici şi pentru inovaţie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
(IT) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, thank you for accommodating me.
(IT) Doamnă preşedintă, domnule comisar, doamnelor şi domnilor, vă mulţumesc pentru şansa acordată.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have accommodated you throughout.
V-am stat la dispoziţie tot timpul.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr McMillan-Scott, up until now we have accommodated the speakers.
Dle McMillan-Scott, până acum vorbitorii s-au încălzit.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would also like to express my thanks to colleagues from the Commission and the Czech Presidency for their accommodating and constructive approach.
În egală măsură, aş dori să adresez mulţumiri colegilor din cadrul Comisiei şi preşedinţiei cehe pentru abordarea conciliantă şi constructivă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I should like to thank our rapporteur, Horst Schnellhardt, for his excellent work in accommodating all our concerns and also for the excellent outcome of his discussions with the European Council.
Aş dori să îi mulţumesc raportorului nostru, Horst Schnellhardt, pentru munca sa excelentă de conciliere a tuturor preocupărilor noastre şi, de asemenea, pentru excelentul rezultat al discuţiilor sale purtate cu Consiliul Europei.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I can assure you that the Commission will try its best to accommodate different points of view because it is working for the benefit of consumers and society.
Pot să vă asigur că Comisia va face tot posibilul ca să se adapteze la diferitele puncte de vedere întrucât lucrează în avantajul consumatorilor şi al societăţii.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

obliging; willing to do favors: helpful
helpful in bringing about a harmonious adaptation: kind, helpful, complaisant, accommodative, good-natured, obliging
dictionary extension
© dictionarist.com