advantageous in Romanian

Pronunciation
a. avantajos, favorabil, folositor, profitabil, spornic, rentabil

Example Sentences

I consider that pre-commercial procurement has the potential to be very advantageous for innovation and that it can offer updated public services of high quality in the European Union.
Consider că achiziţiile înainte de comercializare pot fi foarte avantajoase pentru inovaţie şi că pot oferi servicii publice actualizate de cea mai bună calitate în Uniunea Europeană.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In any case, I believe that some sort of advantageous specialisation is necessary.
În orice caz, cred că este necesară un fel de specializare avantajoasă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It has to be crystal clear that this means the tariffs of the regulation shall apply so that patients can benefit from the most advantageous system.
Trebuie să fie clar ca lumina zilei că se vor aplica tarifele regulamentului astfel încât pacienţii să beneficieze de cel mai avantajos sistem.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nothing prevents Member States from providing their patients who receive cross-border health care with a more advantageous form of reimbursement, even in advance.
Nimic nu împiedică statele membre să le ofere pacienţilor lor care beneficiază de asistenţă medicală în străinătate o formă de rambursare mai avantajoasă, chiar în avans.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The share of votes allocated to Poland under Nice was very advantageous.
Cota de voturi alocate Poloniei în cadrul Tratatului de la Nisa a fost foarte avantajoasă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Developing a strategy to ensure stabilisation and development in the region is advantageous both for the countries of the EU and for Russia.
Dezvoltarea unei strategii pentru a garanta stabilizarea şi dezvoltarea în regiune este avantajoasă, atât pentru ţările din UE, cât şi pentru Rusia.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Secondly, we must look very carefully at the safeguarding measures and at how to construct them so that the agreement will, in fact, be advantageous to both sides, and not just to South Korea.
În al doilea rând, trebuie să privim foarte atent măsurile de salvgardare şi felul în care trebuie să le construim pe acestea astfel încât acordul să fie, de fapt, avantajos pentru ambele părţi, şi nu doar pentru Coreea de Sud.
pronunciation pronunciation pronunciation err
When the Commission has similar analyses from all the countries of the Union, it will be able to select the strategy which is most advantageous for the European energy market.
Când Comisia va dispune de analize de acest fel din toate statele comunitare, va putea să aleagă strategia care este cea mai avantajoasă pentru piaţa europeană a energiei.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This regulation brought in advantageous operating conditions which strengthened competition in the automotive market.
Acest regulament a introdus condiţii de funcţionare avantajoase care au consolidat concurenţa pe piaţa automobilelor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Beyond being wrong, immoral, unjust and inhumane, violence is not worthwhile: it is not advantageous.
Nu doar că e greşită, imorală, nedreaptă şi inumană. Violenţa nu este utilă, nu este avantajoasă.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

giving an advantage: profitable, beneficial, good, preferential, positive, discriminatory, plus, expedient, opportune
appropriate for achieving a particular end; implies a lack of concern for fairness: expedient

dictionary extension
© dictionarist.com