aggregate in Romanian

Pronunciation
n. totalitate, agregat, adunare, ansamblu
a. adunat, global
v. aglomera, îngrămădi, strânge într-un tot, reuni, afilia, agrega, cuprinde, agrega: se agrega

Example Sentences

We need comparable and more ambitious emission reduction targets for the group of developed countries, which in aggregate today offer less than 15% reduction as compared with 1990.
Avem nevoie de obiective comparabile şi mai ambiţioase în ceea ce priveşte reducerea emisiilor pentru grupul ţărilor dezvoltate, care propun astăzi, în ansamblu, o reducere de sub 15% comparativ cu anul 1990.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Our aggregated deficit in public finances now amounts to almost 7% of GDP - over three times more than last year.
Deficitul nostru cumulat al finanţelor publice a ajuns acum la aproape 7 % din PIB - de peste trei ori mai mare faţă de anul trecut.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There is no aggregate consciousness that would suffer more distress than a single one.
Nu există nicio conştiinţă cumulată care ar suferi mai mult decât una singură.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Secondly, the requirement to provide for the possibility of aggregating data at a broader regional level as well, given that the national level is sometimes of no significance.
În al doilea rând, este vorba despre condiţia găsirii unei posibilităţi de centralizare a datelor şi la nivel regional extins, dat fiind faptul că nivelul naţional nu este uneori deloc relevant.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In addition, the data should be aggregated at European level in such a way that no inferences can be made about individual companies and their business policies.
Datele vor fi apoi centralizate la nivel european în aşa fel încât să nu se poată trage concluzii privind companii individuale şi politicile de afaceri ale acestora.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have talked a lot about the transfer of aggregated data, so-called bulk data transfers.
Am discutat mult referitor la transferul datelor în masă, aşa-numitele transferuri colective de date.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, the transfer of aggregate data is certainly going overboard.
Cu toate acestea, transferul datelor în masă este cu siguranţă exagerat.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Colombian, Peruvian and Central American aggregated quantities account for less than 2% of European consumption.
Cantitățile agregate din Columbia, Peru și America Centrală reprezintă sub 2 % din consumul european.
pronunciation pronunciation pronunciation err
To the banks, I say: we cannot give weight to your protestations while your aggregates are cloaked in secrecy and you stamp 'Confidential' on everything.
Băncilor le spun: nu putem lua în considerare protestele voastre atâta timp cât evidenţele voastre contabile sunt învăluite în mister şi aplicaţi ştampila "Confidenţial” pe tot.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The goal was to have a level of aggregated information on the ability of the European financial system as a whole to withstand stress, and they focused on the 22 largest banks.
Scopul era de a obține informații complete cu privire la capacitatea sistemului financiar european în ansamblul său de a rezista la criză, și aceste simulări s-au concentrat asupra celor mai mari 22 de bănci.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

1. total: entire, complete, added, combined
2. entirety: whole, amount, totality, assemblage, body, gross, sum
3. gather: accumulate, amass, assemble, collect, total
4. add up to: amount to
dictionary extension
© dictionarist.com