appoint in Romanian

Pronunciation
v. numi, desemna, determina, admite, decide, încadra, stabili, echipa, căpătui, face, orândui, fixa, hotărî

Example Sentences

These authorities appoint officials to implement democratic decisions.
Aceştia din urmă numesc funcţionari publici responsabili cu aplicarea deciziilor democratice.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It would therefore be absurd for these elected representatives and appointed officials to be entitled to withhold information from their electorate.
Ar fi, deci, absurd ca reprezentanţii aleşi şi funcţionarii desemnaţi să aibă dreptul de a împiedica accesul alegătorilor la informaţii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
For this reason, I approve of calling on the Council to appoint a special EU representative or envoy for the Horn of Africa region.
Din acest motiv, aprob solicitarea făcută Consiliului de a numi un reprezentant special UE sau un agent diplomatic pentru regiunea Cornului Africii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He appointed a decent man as Prime Minister, an Egypt-based international civil servant.
A numit o persoană decentă în funcţia de prim-ministru, un funcţionar civil internaţional stabilit în Egipt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It would be wise for the Union to appoint a contact person responsible for this area, namely dialogue.
Ar fi înţelept din partea Uniunii să numească o persoană de contact responsabilă pentru acest domeniu al dialogului.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This report was drawn up by the Temporary Committee on Climate Change, which was appointed in June 2007.
Acest raport a fost întocmit de către Comisia temporară pentru schimbările climatice, care a fost înfiinţată în iunie 2007.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In this respect, too, I would call on the Commission to finally appoint someone.
Şi din acest punct de vedere, aş dori să invit Comisia să numească pe cineva, în cele din urmă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have a Kosovan Parliament and institutions subject to the overriding decisions of an appointed European commissar.
Avem un parlament kosovar şi instituţii ale căror decizii pot fi contestate de un comisar european desemnat.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A Danish company with a registered address in Copenhagen and 35 employees is, under Danish law, obliged to accept the workers appointing representatives to the management of the enterprise.
O companie daneză cu adresa socială în Copenhaga şi cu 35 de salariaţi este obligată, în conformitate cu legislaţia daneză, să accepte reprezentanţii desemnaţi ai salariaţilor în conducerea întreprinderii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Appoint a committee to see what is and what is not promotion of homosexuality?
Vom desemna o comisie care să examineze ce reprezintă şi ce nu reprezintă promovarea homosexualităţii?
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com