authorize in Romanian

Pronunciation
v. autoriza, împuternici, delega, permite, acredita, justifica

Example Sentences

The information must be based on data that has already been authorised by the approval authority.
Informaţiile trebuie să se bazeze pe date care au fost deja autorizate de către autoritatea de aprobare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It must be authorised before it is published and it is subject to strict quality controls.
Acestea trebuie autorizate înainte de a fi publicate şi sunt supuse unor controale stricte de calitate.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Madam President, as we know, many dangerous chemical substances are authorised for general use, in spite of the dangerous ingredients they contain.
Doamnă preşedintă, după cum ştim, multe substanţe chimice periculoase sunt autorizate pentru uz general, în ciuda ingredientelor periculoase pe care le conţin.
pronunciation pronunciation pronunciation err
These Member States must impose specific rules and regulations for authorising professionals which fit into their existing national systems.
Aceste state membre trebuie să impună norme şi reglementări specifice pentru autorizarea profesioniştilor care se încadrează în sistemele lor naţionale existente.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are overdue in that respect, and of course we are not happy that the Treaties do not authorise this Parliament to enter into a codecision procedure with the Council on legal immigration.
Avem restanţe la acest capitol şi, bineînţeles, nu suntem mulţumiţi că tratatele nu autorizează acest Parlament să intre într-o procedură de codecizie cu Consiliul privind imigraţia legală.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The budgetary authority, which means Parliament, authorises the Commission to use money and which money can be used to implement Community policies.
Autoritatea bugetară, care este Parlamentul, autorizează Comisia să utilizeze banii, iar aceşti bani pot fi folosiţi pentru a pune în aplicare politicile comunitare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Before authorising a ship to fly their respective flag, Member States have to check that it complies with international rules.
Înainte de a autoriza o navă să arboreze pavilionul lor, statele membre trebuie să verifice dacă aceasta se conformează normelor internaţionale.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commission proposal already authorises a pollution cost multiplication factor known as the mountain correction factor.
Propunerea Comisiei autorizează deja un factor de multiplicare a costului de poluare, cunoscut drept factorul de corecţie pentru zonele de munte.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The court accuses him of authorising genocide, murder and displacements, as well as tolerating torture and rape.
Curtea îl acuză că ar fi autorizat genocidul, crimele şi strămutarea populaţiei, precum şi că a tolerat tortura şi violurile.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The resolution, which I support, does not go far enough, as in this case we should force the African Union and the UN to authorise a military intervention, in order to stop the genocide.
Această rezoluţie, pe care eu o susţin, nu merge suficient de departe, căci în acest caz ar trebui să obligăm Uniunea Africană şi ONU să autorizeze o intervenţie militară pentru a opri genocidul.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com