classify in Romanian

Pronunciation
v. clasifica, clasa, grupa, categorisi, orândui, declara

Example Sentences

We should define common rules for implementing administrative procedures, as well as for tabling, classifying, registering and disseminating documents.
Ar trebui să definim normele comune de aplicare a procedurilor administrative, precum şi de depunere, clasificare, înregistrare şi diseminare a documentelor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This substance is classified as a Category 3 carcinogenic agent.
Substanţa este clasificată drept agent carcinogenic de categoria 3.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is a substance that is particularly harmful to human health, as it is classified as a carcinogen.
Aceasta este o substanţă foarte periculoasă pentru sănătatea umană, fiind clasificată drept cancerigenă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It will also allow them to ask for specific security clauses to protect classified information and ensure their security of supply.
De asemenea, le va permite să invoce clauze specifice de securitate pentru a proteja informaţii clasificate şi să asigure securitatea aprovizionării.
pronunciation pronunciation pronunciation err
An area of my own country, the dripstone cave of Aggtelek, is also classified as wilderness.
O zonă din ţara din care provin, şi anume peştera cu stalactite de la Aggtelek, este clasificată ca spaţiu natural.
pronunciation pronunciation pronunciation err
(PL) Madam President, 20 Member States have signed the Council of Europe Convention, the first international legal document which classifies the sexual exploitation of children as a crime.
Doamnă preşedintă, 20 de state membre au semnat Convenţia Consiliului Europei, primul document juridic internaţional care defineşte exploatarea sexuală a copiilor drept infracţiune.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Take our Amendment 44 on classified documents.
Să ne referim, de exemplu, la amendamentul 44 privind documentele clasificate.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Under the present version of Regulation (EC) No 1049/2001, documents may only be classified in order to safeguard the essential interests protected under Article 4(1).
În cadrul actualei versiuni a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 al Consiliului, documentele pot fi clasificate numai pentru a salvgarda interesele esenţiale protejate prin articolul 4 alineatul (1).
pronunciation pronunciation pronunciation err
There has been a long, intensive and fruitful debate on whether materials that are classified as carcinogenic, mutagenic or reprotoxic could be used in exceptional cases.
A existat o dezbatere îndelungată, intensivă şi fructuoasă în ceea ce priveşte posibilitatea ca materialele clasificate drept carcinogene, mutagene sau reprotoxice să fie folosite în situaţii excepţionale.
pronunciation pronunciation pronunciation err
You perhaps wonder how we classify our amendments: is Amendment X, written in Latvian, closer to the original Portuguese text than Amendment Y, written in Slovenian?
Probabil că vă întrebaţi cum ne clasificăm amendamentele: este amendamentul X, scris în limba letonă, mai apropiat de textul original în limba portugheză decât amendamentul Y, scris în limba slovenă?
pronunciation pronunciation pronunciation err
© dictionarist.com