compose in Romanian

Pronunciation
v. compune, forma, alcătui, crea, face, redacta, scrie, aranja, concepe, pregăti, aplana, pune capăt, linişti, calma, linişti: se linişti, culege {tipogr.}

Example Sentences

We were well aware that we were joining a community created by and composed of people and not some sort of ideal construct developed without authentic human interests, ambitions, opinions and ideas.
Am fost conştienţi de faptul că aderăm la o comunitate creată de şi compusă din oameni şi la nu un fel de construcţie ideală dezvoltată fără interese, ambiţii, opinii şi idei umane autentice.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This report has been adopted unanimously, even though the group was composed of cultures and people of very different origins.
Acest raport a fost adoptat în unanimitate, deşi grupul a fost format din culturi şi persoane de origini foarte diferite.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is true that the European Parliament is now composed of representatives of the citizens of the Union rather than of the peoples of the States.
Este adevărat că Parlamentul European este acum alcătuit mai degrabă din reprezentanţi ai cetăţenilor Uniunii decât ai popoarelor statelor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I want a Commission composed of competent and committed Europeans, a Commission that is ready to take all its right of initiative.
Doresc o Comisie alcătuită din europeni competenţi şi dedicaţi, o Comisie pregătită să îşi asume integral dreptul la iniţiativă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The proposal envisages that the network should be composed of a secretariat, of contact points designated by each Member State and of a board of directors.
Propunerea prevede alcătuirea reţelei dintr-un secretariat, din puncte de contact desemnate de fiecare stat membru şi un consiliu de administraţie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The European Parliament, which is composed of Members from 27 Member States, is an expression of democracy and cooperation.
Parlamentul European, care este alcătuit din deputaţi care provin din 27 de state membre, este o întruchipare a democraţiei şi a cooperării.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Our Parliament is composed of Members directly elected by the citizens of Europe.
Parlamentul nostru este format din deputaţi care sunt aleşi direct de către cetăţenii Europei.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is to be composed of staff from the appropriate services of the General Secretariat of the Council and the Commission, as well as personnel delegated by national diplomatic services.
Acestea vor fi compuse din personalul din serviciile adecvate ale Secretariatului General al Consiliului şi Comisiei, precum şi personalul delegat de serviciile diplomatice naţionale.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Within this spirit, the appointment of the individuals of which it is composed must be governed by capability and independence criteria.
În acest sens, numirea persoanelor din care este constituită trebuie să se facă în funcţie de criterii de capacitate şi independenţă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Commissioner, the question from the Committee on Agriculture and Rural Development and its Chair, Mr De Castro, is composed of two points.
Domnule comisar, întrebarea din partea Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală și a președintelui acesteia, dl De Castro, cuprinde două puncte.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com