constituted in Romanian

Pronunciation
a. constituit

Example Sentences

The three 'E's - the Economy, Energy and Europe in the world, which will constitute the framework of the Community presidency, will suffer from additional, unplanned external events: Gaza and gas.
Celor trei E - economia, energia şi imaginea Europei în lume, care vor constitui cadrul preşedinţiei în Comunitate, li se vor adăuga evenimente internaţionale neprevăzute: evenimentele din Gaza şi criza gazelor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
in writing. - (HU) I consider my fellow Member's report of special significance, since human rights constitute one of the pillars of the values set out in the Treaties of the European Union.
în scris. - (Ungaria) Consider că raportul colegului meu deputat are o semnificaţie aparte, întrucât drepturile omului reprezintă unul dintre pilonii valorilor stabilite în Tratatele Uniunii Europene.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is a problem with a strong multilateral component, because the sale and transit of gas can constitute a commercial activity only if the necessary conditions are met.
Este o problemă cu o componentă multilaterală puternică deoarece vânzarea şi tranzitul gazului pot constitui o activitate comercială numai în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile necesare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That would not be helpful, but rather would constitute a further infringement of Community law, this time from within the European Union.
Acest lucru nu ar ajuta, ci, mai degrabă ar constitui o încălcare a dreptului comunitar, de data aceasta din interiorul Uniunii Europene.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As a first step, Israel should allow humanitarian aid into Gaza, where an improvement to living conditions would also constitute one of the paths to peace in the long term.
Ca prim pas, Israelul trebuie să permită accesul asistenţei umanitare în Gaza, o îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă constituind una din căile spre o pace pe termen lung.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, the murder of prisoners of war and of civilians captured during wartime constitutes one of the most severe violations of international law.
Domnule Preşedinte, omorârea prizonierilor de război şi a civililor capturaţi pe timp de război constituie una dintre cele mai grave încălcări ale dreptului internaţional.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If we want a more efficient border supervision system, it is, in any case, high time that biometric data constituted an effective part of that system.
Dacă dorim un sistem de supraveghere la frontieră mai eficient, este în orice caz momentul ca datele biometrice să facă parte în mod eficient din acest sistem.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Energy prices constitute only one of these factors but one which has both a direct and indirect impact.
Preţurile aferente energiei constituie doar unul dintre aceşti factor, însă un factor cu impact atât direct, cât şi indirect.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It constitutes a simple declaration of the universal moral precept that states that humanity comes before the rules of the legal system and takes precedence over them.
Aceasta constituie o declaraţie simplă a preceptului moral universal care afirmă că umanitatea este mai importantă decât regulile sistemului legal şi are prioritate faţă de acestea.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There are activities carried out by both men and women which do not qualify as formal gainful employment, but one cannot deny that these activities constitute work.
Există activităţi efectuate atât de bărbaţi, cât şi de femei, care nu pot fi calificate drept activităţi salariate formale, dar nimeni nu poate nega că aceste activităţi constituie o muncă.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

brought about or set up or accepted; especially long established: established, self-constituted, ingrained, recognised, official, planted, recognized, grooved, well-grooved, deep-rooted, deep-seated, legitimate, entrenched, implanted, self-established
dictionary extension
© dictionarist.com